PDF להורדה

הבהרה בדבר מועדי דיווח של ספקי מים

שנה: 2015

מספר החוזר: 22.2015


 

לאחרונה פרסמנו מספר חוזרים, שעניינם הערכות לדיווחים הכספיים לפעילות של בעלי רישיונות הספקת מים, בהתאם ל"כללי המים (קביעת  תנאים ברישיון ), תשע"ד-2014" (להלן: "הכללים").

להלן פירוט מועדי דיווח של ספקי מים:

 • דיווח על הכנסות והוצאות – בסעיף 26(א) לכללים נקבע, שבעל רישיון ידווח על הכנסותיו והוצאותיו השנתיות מפעילות המים עד ליום 15 באפריל של השנה העוקבת.
 • דיווח על כמויות המים – בסעיף 23(א) לכללים נקבע, כי בעל רישיון ידווח עד ליום 15 בפברואר, על כמויות המים שהפיק או שקיבל מאחרים בשנה שקדמה לשנת הדיווח.

על פי סעיף 21(א) לכללים, דוחות אלו יוגשו באמצעות טפסים ממוחשבים באתר האינטרנט של רשות המים.

 • דיווח על מספר נפשות – בנוסף לדיווחים הכמותיים והכספיים, נדרש ספק מים לדווח עד ליום 15 בנובמבר בכל שנה לגבי מספר הנפשות הרשומות כצרכנים, המתגוררים (על פי הרישום בתעודת הזהות) בשטח החלוקה, לצורך קבלת הכמות המוכרת לצרכנים אלו
 • דרישת דיווח זו הינה בהתאם לסעיף 4ב(א) ב"כללי המים (תעריפי מים שמספקים ספקים מקומיים), תשנ"ד-1994".
  יצוין, כי ספק שלא דיווח על מספר הנפשות בתחום הספקתו, יקבל 80% בלבד מהכמות המוכרת לה היה זכאי בשנה קודמת.

  יובהר, כי כל בעלי רישיונות ההספקה נדרשו להשלים עד מחצית פברואר 2015, את הדיווח הכמותי בטפסים הממוחשבים, ואילו עד ליום 15 באפריל 2015, עליהם להגיש דיווח נוסף לגבי התוצאות הכספיות של תחום המים[1].

  ברצוננו להזכיר שחובת הדיווח בהתאם לכללים הינה חובה סטטוטורית ומחייבת את כל בעלי הרישיונות (למעט מי שהוגדר כ"בעל רישיון קטן"[2] אשר פטור מדיווח כספי).

  אנו מציעים את שירותינו לעזרה בהכנת הדיווחים הנדרשים.

  בדבר הבהרות נוספות בנושאי הדיווח או בנושאי מים אחרים ניתן לפנות לרו"ח אלון ראובני, בטלפון: 052-4771747 או בדוא"ל   alonr@mbtcpa.co.il

  לפרטים בדבר סיוע בדיווחים הכספיים לשנת 2014, ניתן לפנות גם ל:

  רו"ח בועז ספיר, בטלפון: 03-6382810 או בדוא"ל  boazs@mbtcpa.co.il

  אייל נאדל,         בטלפון: 03-6382847 או בדוא"ל   eyaln@mbtcpa.co.il

  [1] ראו חוזרנו 18/15.

  [2]  ראו חוזרנו 20/15.

דילוג לתוכן