PDF להורדה

הסכומים המותרים בניכוי משכר עובדים זרים בשנת 2015

שנה: 2015

מספר החוזר: 21.2015


 

לאחרונה פורסם ברשומות עדכון לתקנות הקובעות את הסכומים המרביים הניתנים לניכוי חודשי משכר עובדים זרים בגין הוצאות מגורים המוצאות על ידי המעסיק.

נזכיר, כי התקנה קובעת, כי מעביד רשאי לנכות משכר העובד הזר החזר הוצאות, שהוציא או שהתחייב בהן בפועל, בשל מגורים הולמים לעובד.

החל מיום ה-1 בינואר 2015, הסכום המרבי שמעביד רשאי לנכות, לפי אזור המגורים, הינו כדלהלן:

ירושלים – 393.68 ש"ח

תל אביב – 447.99 ש"ח

חיפה – 298.69 ש"ח

מרכז – 298.69 ש"ח

דרום – 265.52 ש"ח

צפון – 244.31 ש"ח

בנוסף על הסכום לעיל, רשאי המעביד לנכות משכרו החודשי של העובד בעד הוצאות נלוות (מים, חשמל וארנונה) – סכום מרבי של 92.27 ש"ח, ומעובד בסיעוד, המתגורר בבית מעבידו – 79.33 ש"ח.

דמי ביטוח רפואי
יצוין, כי בשלב זה טרם עודכן השיעור המרבי אותו רשאי מעביד לנכות משכרו החודשי של העובד הזר כהחזר הוצאות שהוציא בעד דמי ביטוח רפואי. בשנת 2014 היה הסכום המרבי – 124.73 ש"ח.

 

יודגש, כי ינוכה הסכום הנמוך מבין הסכום שהוצא בפועל והסכום המרבי המותר בניכוי בהתאם לתקנות.

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יהודית קריסטל, בטלפון: 03-7180101

yehudit@britcpa.co.il

דילוג לתוכן