PDF להורדה

פטור מדיווח כספי לפעילות מים של בעל רישיון קטן

שנה: 2015

מספר החוזר: 20.2015


ביום 13 בפברואר 2014 פרסמה רשות המים את "כללי המים (קביעת תנאים ברישיון), תשע"ד-2014" (להלן: "כללי המים" ו/או "הכללים"). חובת הדיווח, על פי הכללים, חלה על מרבית הקיבוצים והמושבים וכן על ישובים נוספים.

על פי סעיף 26(א) לכללים, על בעל רישיון להגיש לרשות המים עד ליום 15 באפריל בכל שנה – דוח לגבי פעילותו בשנה הקודמת. על פי סעיף 26(ב) לכללים, הנתונים הכספיים יבוקרו או יסוקרו על ידי רואה חשבון, לפי תקני ביקורת מקובלים בישראל, ולדוח תצורף חוות דעת של רואה החשבון.

בעל רישיון קטן – על פי הגדרות הכללים הינו אחד מהבאים:

 (1)   בעל רישיון, שמספק מים למטרת צרכי בית בלבד, ושסך כל כמות המים שסיפק למטרה זו בשנה שקדמה לשנת הרישוי אינו עולה על 200,000 מטרים מעוקבים בשנה.

 (2)   בעל רישיון, שמעל 80% מהמים שהוא מספק הינם למטרת חקלאות ושסך כל כמות המים, שהוקצתה לו ולצרכניו ברישיון, אינו עולה על 300,000 מטרים מעוקבים בשנה.

בהתאם לסעיף 33 לכללים, בעל רישיון קטן יהיה פטור מדיווח לפי סעיף 26 לכללים, כפי שפורט לעיל.

ישובים העונים להגדרה של "בעל רישיון קטן", פטורים מהדיווח הכספי. בדרך כלל, בעלי רישיונות קטנים, נמנים עם אותם ישובים, שהעבירו את הקצאות המים שלהם לאגודות מים אזוריות. בכדי לבדוק האם הישוב עונה להגדרת "בעל רישיון קטן" יש לבחון את הקצאות המים הרשומות על שם הישוב.

ברשימת בעלי הרישיונות החייבים בדיווח לשנת 2013, פרסמה רשות המים גם את בעלי הרישיונות הקטנים. כפי שנמסר לנו ברשימה לשנת 2014, יתכן ויגרעו בעלי הרישיונות הקטנים מרשימת חייבי הדיווח.

אנו ממליצים לבעלי רישיונות קטנים, אשר בכל זאת נכללו בדרישות הדיווח, לשלוח מכתב לרשות המים ולדווח, כי לפי הספקת המים שלהם ובהתאם לכללים, הם פטורים מדיווח ולקבל את אישור רשות המים לאי הדיווח.

יודגש, כי כל שאר בעלי הרישיונות חייבים בדיווח בלוחות זמנים לפי הכללים – דהיינו, נכון להיום עד 15 באפריל 2015. במידה ותינתן ארכה לדיווח – נעדכן.

 

לפרטים נוספים או לקבלת "חבילת דיווח" לישובים שאינם  עונים להגדרת "בעל רישיון קטן" ניתן לפנות לרו"ח אלון ראובני, בטלפון: 052-4771747 או בדוא"ל   alonr@mbtcpa.co.il

 

 

דילוג לתוכן