PDF להורדה

עדכונים בתחום המים – ינואר 2015

שנה: 2015

מספר החוזר: 2.2015


  1. תעריפי מים חדשים ליום 1 בינואר 2015

  בהמשך לחוזר המים שלנו מסוף דצמבר 2014[1] – אנו מוסיפים בזאת מספר עדכונים כפי שפורסמו בקובץ התקנות 7467 מיום 30 בדצמבר 2014.

 1. עיקרם של העדכונים מתייחסים לחריגות בשימוש במים לחקלאות, אך נחזור שוב על התעריפים שנכנסו לתקפם החל מיום 1 בינואר 2015, הכוללים גם התייקרות של ה"טייס האוטומטי" בששת החודשים האחרונים בשיעור של 0.31%.

 

 1. מים לחקלאות באספקה ממקורות
 2. מים שפירים – 2.364 ש"ח למ"ק.
 3. חריגה עד 30% – 2.6 ש"ח למ"ק.
 4. חריגה מעל 30% – 6.043 ש"ח למ"ק.
 5. שפד"ן
 6. לכמות בהקצאה – 1.1 ש"ח למ"ק.
 7. בחריגה עד 10% – 1.47 ש"ח למ"ק.
 8. יצוין, שחרף העובדה שתקנה זאת קיימת כבר שנים רבות – רשות המים לא מאפשרת מזה 5 שנים לספק מי שפד"ן בתעריף זה, ומחייבת את החורגים בתעריף של מים שפירים לחקלאות!
 9. קולחין שלישוניים (להשקייה בלתי מוגבלת)
 10. כמות בהקצאה – 1.10 ש"ח למ"ק.
 11. בחריגה עד 10% – 1.47 ש"ח למ"ק.
 12. קולחין שניוניים
 13. כמות בהקצאה – 0.946 ש"ח למ"ק.
 14. (הפחתה של 14% מקולחין שלישוניים, כמופיע בנוסחת העדכון).
 15. כמות נחרגת עד 8% – 1.183 ש"ח למ"ק.
 16. כמות נחרגת מעל 8% – 1.419 ש"ח למ"ק.
 17. מים מליחים
 18. תעריף ל"כמות הבסיסית" – 1.417 ש"ח למ"ק.
 19. במים אלה, ככל שמליחותם עולה – יש הפחתה במחיר על פי נוסחה קבועה.
 20. חשוב לזכור שרמת המליחות נקבעת בכל שנה בחודש אוקטובר לקראת השנה שלאחריה.
 21. מים לצריכה ביתית
 22. תעריף לכמות המוכרת – 2.099 ש"ח למ"ק (לפני מע"מ).
 23. תעריף לכל כמות נוספת – 6.043 ש"ח למ"ק (לפני מע"מ).
 24. מים לתעשייה 
 25. כפי שפורט בחוזרנו הקודם – בוטלו ההקצאות לענפי התעשייה, וחיוב מקורות יחול על:צרכן תעשייה גדול – 7.579 ש"ח למ"ק (מפעל הצורך 15,000 מ"ק לשנה ומעלה).צרכן תעשייה קטן – 8.18 ש"ח למ"ק (מפעל הצורך פחות מ-15,000 מ"ק לשנה).

 

  1. תשלום מופחת על "שאיבה שנייה" ("שאיבה נוספת")

  בשעה טובה נכנסה לתוקף התקנה שעניינה הפחתה במחיר אותו משלם צרכן של מים לחקלאות (בלבד!).

 

 1. אנו ממליצים לכל החקלאים, הנאלצים לתגבר לחצי מים בשטחים החקלאיים שלהם – ללמוד את הכללים הנמצאים בקובץ התקנות 7467 מיום 30 בדצמבר 2014 (עמודים 535-538)[2].
  1. תעריפים לביוב לישובים המקבלים את השרות מהמועצה האזורית

  אושרו למועצות האזוריות תעריפים לניהול עניין הביוב שבתחומן, כאשר התעריפים שונים מישוב לישוב – גם בתחום אותה מועצה. את הפרטים יכול לקבל כל ישוב במועצה האזורית אליה הוא שייך.

   

   

 2. בדבר שאלות נוספות כולל ביקור בישוב בתיאום מראש –  ניתן לפנות ליורם תמרי, בטלפון: 052-2565305 או בדוא"ל yoram@mbtcpa.co.il לתשומת לבכם, חוזר זה נשלח בתפוצת החוזרים שהופצו לרשימה בשנת 2014. החל מהחוזר לחודש פברואר 2015 – יישלחו החוזרים רק למי שיירשם כמנוי. 

 

 1. [1]  ראו חוזרנו 102/14.
  [2]  ניתן למצוא את הקובץ באתרנו.
דילוג לתוכן