PDF להורדה

ועד מקומי – מועד אחרון להגשת דוחות כספיים מבוקרים לשנת 2014, למועצה האזורית

שנה: 2015

מספר החוזר: 19.2015


הזיקה בין היישוב למועצה האזורית עוברת דרך הוועד המקומי. ‏מעמדו המשפטי של הוועד המקומי מעוגן בצו המועצות המקומיות (מועצות אזוריות), תש"ח-1958.

ועד מקומי[1], נדרש להגיש למועצה, מידי שנה, דוח כספי שנתי מבוקר בידי רואה חשבון, לגבי שנת הכספים שחלפה. הדוח הכספי יוגש לא יאוחר מארבעה חודשים מתום שנת הכספים. דהיינו, את הדוחות הכספים המבוקרים ליום 31 בדצמבר 2014, יש להגיש למועצה האזורית עד ליום ה-30 באפריל 2015.

נזכיר, כי משרד הפנים פרסם מתכונת אחידה לדוחות הכספיים של הוועדים המקומיים. מתכונת זו תואמת את שיטת הדיווח המקובלת בשלטון המקומי, והינה זהה למתכונת הדיווח הנהוגה ברשויות המקומיות. בהתאם להודעת משרד הפנים, על הוועדים המקומיים לערוך את הדוחות הכספיים, באופן ובפירוט הנדרש על פי דוגמת הדוח.

כמו כן, נזכיר כי על תמצית הדוח הכספי להיות מופצת לכל תושבי היישוב, בתוך 14 ימים מהגשת הדוח למועצה.

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

[1]  שאינו פועל באמצעות המועצה האזורית.

דילוג לתוכן