PDF להורדה

הערכות לדיווח שנת 2014 לרשות המים

שנה: 2015

מספר החוזר: 18.2015


ביום 13 בפברואר 2014 פרסמה רשות המים את "כללי המים (קביעת תנאים ברישיון), תשע"ד-2014" (להלן: "כללי המים" ו/או "הכללים"). חובת הדיווח, על פי הכללים, חלה על מרבית הקיבוצים והמושבים וכן ישובים נוספים.

על פי סעיף 26(א) לכללים, על בעל רישיון להגיש לרשות המים עד 15 באפריל דוח לגבי פעילותו בשנה הקודמת. על פי סעיף 26(ב) לכללים, הנתונים הכספיים יבוקרו או יסוקרו על ידי רואה חשבון, לפי תקני ביקורת מקובלים בישראל, ולדוח תצורף חוות דעת של רואה החשבון.

דיווחי שנת 2013

  • הדיווחים הכספיים נדרשו בפעם הראשונה, בצורה חלקית, עבור שנת 2013, כאשר מרבית הישובים העבירו את הדיווחים כנדרש.
  • לאחרונה שלחה הרשות מכתבים לכל אותם ישובים שלא דיווחו, המבהירים, כי אי דיווח כדין – הינו עבירה פלילית על חוק המים, תשי"ט-1959.

התארגנות לדיווחים לשנת 2014 ואילך

לקראת מועד הדיווח לשנת 2014, אשר הולך ומתקרב, ולקראת השנים הבאות – אנו מציעים לכל ישוב להתארגן לדיווח מסודר על פי דרישות הרשות ובהתאם לפורמט דיווח אחיד.

יצוין, כי בוטלה האפשרות שהייתה קיימת בשנת 2013 לשלוח דוח כספי מלא במקום הדיווח.

יודגש, כי אופן הדיווח של הישובים יכול להשפיע בצורה מהותית על דרישות הניהול של משק המים בהתיישבות העובדת בעתיד, כמו גם על תעריפי רכישת המים ממקורות, ועל כן ישנה חשיבות לדיווח מסודר ועל פי מתודולוגיה אחידה.

הדיווח אמור לשקף בצורה מלאה ונאותה, ככל האפשר, את מכלול העלויות של החלוקה וההספקה של המים וכן את עלויות ההפקה (במקרים בהם יש הפקה עצמית), בחלוקה לפי סוגי המים. בין השאר, על הדיווח להתייחס לעלויות הפחת הכלכלי של התשתיות ועלויות המימון וכן לבטא את הצורך בתחזוקה שוטפת ושדרוג התשתיות.

לאחר שלמדנו את הנושא ונפגשנו עם נציגי רשות המים נערכנו למתכונת דיווח אחידה, וכן לביצוע סקרי תשתיות בישובים, אשר יאפשרו הצגה של הפחת הכלכלי והמימון הרעיוני בגין התשתיות.

אנו מציעים לכל הישובים "חבילת דיווח" לצורך הכנת דיווחי שנת 2014 והקמה של מערך דיווח מסודר לשנים הבאות. חבילת הדיווח כוללת סקר תשתיות שיבוצע על ידי ארגון עובדי המים וליווי שיבוצע על ידי ברית פיקוח-מבט.

 

 

 

 

להלן פירוט מרכיבי חבילת הדיווח:

  • העתקים מכללי המים בהם הוצגו דרישות הדיווח.
  • פורמט הצהרת מנהלים אותה יש לצרף לדיווח הכספי.
  • דוח אקסל לפי פורמט הדיווח הנדרש (למילוי על ידי הישוב).
  • הבהרות לגבי אופן המילוי של הדוח ופירוטים שיש לצרף לצורף הסקירה החשבונאית.
  • טופס פרטים לצורך סקר הנדסי של ארגון עובדי המים.

אנו מציעים לכל הישובים להתארגן לדיווח בהקדם, זאת עקב לוח הזמנים הקצר להגשת הדיווח לשנת 2014, לרשות המים.

 

במקביל, אנו נמצאים במגעים עם אנשי רשות המים בנוגע לדרישות הדיווח ולוחות הזמנים. במידה ויהיו עדכונים בדרישות – נעדכן.

בדבר הבהרות נוספות בנושאי הדיווח או בנושאי מים אחרים ניתן לפנות לרו"ח אלון ראובני, בטלפון: 052-4771747 או בדוא"ל   alonr@mbtcpa.co.il

לקבלת "חבילת הדיווח" ניתן לפנות ל:

רו"ח בועז ספיר, בטלפון: 03-6382810 או בדוא"ל  boazs@mbtcpa.co.il

אייל נאדל,         בטלפון: 03-6382847 או בדוא"ל   eyaln@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן