PDF להורדה

עדכונים בתחום המים – פברואר 2015

שנה: 2015

מספר החוזר: 17.2015


  1. שערוריית מניות ג' במקורות

באמצע שנת 2012 התבשרנו (לאחר המתנה של כ-15 שנים!), שבעלי ומבקשי מניות ג' במקורות יוכלו לממש את אחזקותיהם בחברה ולקבל תמורה כספית כנגד ויתור על אותן מניות. על מנת להביא את המידע הרלבנטי לידיעת הגופים, החברות והישובים המחזיקים אמניות אלו – פורסם הנושא במספר אמצעי תקשורת על ידי רשות המים ומשרד עו"ד בלטר-גוט-אלוני, המשמש כ"נאמן" המערכת (יצוין, כי משרד זה היה גם מי שהגיע להסכם הפשרה עם המדינה – הסכם בו הכירה המדינה שלמניות אלו אכן יש ערך כלכלי – עניין שהאוצר התנגד לו בתוקף במהלך כל השנים שקדמו להסדר).

במרכזה של אותה הסכמה נקבע, שכל בעלי ומבקשי המניות יפוצו בתמורה לוויתור על אחזקותיהם בסך של 10 אג' (0.1 ש"ח) למניה. כמובן, שאם היה מבוצע שיערוך מלא של ערך אותן מניות – הסכום היה גדול בהרבה – פי 10 – 12 ואף יותר מכך – תלוי במועד רכישתן – אלא שלכך המדינה התנגדה, והסכום הכולל שנקבע – על פי מספר המחזיקים – הועמד על כ-93 מיליון ש"ח (זאת לאחר שלקוח "כבד" – עיריית תל אביב – ויתר על המגיע לו מתוך הנחה שבעתיד ניתן יהיה לקבל סכום גבוה יותר – כך הוסבר בזמנו).

מה שמטריד כעת, הינה העובדה, שנכון להיום – כאמור יותר משנתיים – אין ולו אחד ממחזיקי או מבקשי המניות, שקיבל ולו אגורה אחת ממה שהגיע לו. יתרה מכך, הכסף בו מדובר איננו צמוד ואיננו נושא ריבית כלשהי, קרי, כל העברה כספית עתידית הינה נומינלית!

מבדיקות, שאנו עושים, אחת למספר שבועות, שמענו כבר מספר "הסברים": "בית המשפט צריך לאשר והוא כעת בפגרה", "בדיקת הזכאים טרם הושלמה", "מקורות טרם אישרה את מהימנות הרשימה" ולאחרונה: "אין כיום ממשלה ולכן לא משחררים תקציבים" (אף שמדובר כאן על תקציב שאושר לשנת 2013..!).

הצעתנו, לכל זכאי לסכום כלשהו בגין אותן מניות עליהן ויתר – לבדוק את פשר הפיגור הבלתי מוסבר עם הנהלת רשות המים.

  1. חוברת תעריפי המים המלאה לשנת 2015

כמובטח, חוברת תעריפי המים המפורטים המעודכנים ליום 1 בינואר 2015, נמצאת באתרנו.

תעריפים אלו הינם בתוקף עד ליום 1 ביולי 2015, מועד בו ייכנסו לתוקף תעריפים חדשים, על פי השינוי במדדים שיחול עד אז.

בדבר שאלות נוספות כולל ביקור בישוב בתיאום מראש –  ניתן לפנות ליורם תמרי,
בטלפון: 052-2565305 או בדוא"ל  yntamari@gat.org.il

דילוג לתוכן