PDF להורדה

הגשת דיווחים לגורמי חוץ על ידי חברי קיבוץ

שנה: 2015

מספר החוזר: 16.2015


לאחרונה, מספר הולך וגדל של חברי קיבוץ, נדרשים להגיש הצהרה לגורמי חוץ, ובה דיווח על הכנסותיהם ועל נכסים שברשותם.

במקביל, פורסמה הוראת ביצוע של רשות המסים בדבר גילוי מרצון.

להלן מספר דוגמאות למקרים בהם חברי קיבוץ עשויים להיות מחויבים בהגשת דוח:

  • חברי קיבוץ שברשותם נכסים בחו"ל ממקורות שונים (ירושה, מתנה, רווחים, עבודה), אשר הרווחים בגין נכסים אלו, חייבים במס במדינת ישראל.
  • חברי קיבוץ שברשותם נכסים בישראל שחייבים במס.

(ככל שמדובר בהכנסות משנים קודמות, ייתכן ויידרש גם לדווח גם על הכנסות אלו – גילוי מרצון).

  • חברי קיבוץ שקיבלו דרישה על ידי הבנקים להצהיר על נכסיהם.
  • חברי קיבוץ שקיבלו להגיש דיווח לרשויות המס בישראל או בחו"ל.

 

מניסיוננו, לאור הייחודיות הקיימת בדיווח ההכנסות השוטפות של חברי הקיבוץ במסגרת דוח המס של הקיבוץ, הטיפול בחבר הקיבוץ עשוי להיות שונה מטיפול באזרח שאינו חבר קיבוץ. לאור האמור, אנו ממליצים, לפנות אלינו, במקרים הרלבנטיים, לקבלת ייעוץ מוקדם לפני הגשת הדיווח לגורמי החוץ.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח דב קלט, בטלפון: 052-5523296  

dov@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן