PDF להורדה

תנאים ליישום סעיף 62 לפקודת מס הכנסה – תזכורת

שנה: 2015

מספר החוזר: 15.2015


הננו להביא לידיעתכם, כי בדיוני שומה, שנערכו לאחרונה, הרחיבו פקידי השומה את בדיקתם לגבי העמידה בכללים, שנקבעו בחוק לעניין יישום סעיף 62 לפקודת מס הכנסה.

נזכיר, כי סעיף 62 לפקודת מס הכנסה קובע, כי אגודה שיתופית חקלאית רשאית לבקש, באמצעות בקשה המצורפת לדוח השנתי, להיחשב כשותפות לצורך חישוב המס. במקרה זה המיסוי על רווחי האגודה יחול על חברי האגודה בהתאם למס השולי שלהם (זאת במקום למסות את האגודה בשיעור מס חברות[1]).

להלן העקרונות ליישום נכון של סעיף 62:

  • החלטה על הגשת בקשה לשלם את המס בהתאם לסעיף 62 תתקבל באסיפה הכללית של האגודה, בהתאם לתקנות.
  • ההחלטה תתקבל ברוב של חברי האגודה.
  • על חברי האגודה להביע את הסכמתם בכתב.
  • על האגודה לפרט בדוח השנתי למס הכנסה את שמותיהם ומענם של חבריה ואת החלק המגיע לכל אחד מהם בהכנסתה החייבת באותה שנת מס.

 

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

[1]  בקיבוץ מתחדש – חבות המס תקבע בהתאם לנתוני ההכנסה האישיים של חברי הקיבוץ.

דילוג לתוכן