PDF להורדה

פעילות הפקת חשמל באמצעות תחנה פוטו וולוטאית – תחשב כ"מפעל עשייתי"

שנה: 2015

מספר החוזר: 13.2015


ברצוננו לעדכנכם, כי רשות המסים פרסמה החלטת מיסוי הקובעת, כי פעילות הפקת חשמל בתחנת כוח פוטו וולטאית גדולה – מהווה "מפעל תעשייתי" כהגדרתו בחוק עידוד התעשייה[1].

ההכרה בפעילות תהא החל מסיום הקמת תחנת הכוח והפעלתה באופן מלא, בהתקיים בכל שנת מס התנאים הבאים:

  • עיקר הפעילות היצרנית של תחנת הכוח תהא מייצור חשמל.

לעניין זה:

"עיקר הפעילות היצרנית" – משמעו שעלויות ייצור הפקת החשמל לא יפחתו מ-75% מסך העלויות.

"עיקר ההכנסות" – משמעו בשיעור שלא יפחת מ-90% מהמפעל התעשייתי.

  • העסקת מספר מינימאלי משמעותי של עובדים השייכים במישרין לתהליך ייצור החשמל.
  • עמידה בפועל בכל יתר התנאים הקבועים בחוק.

 

יודגש, כי במסגרת ההחלטה נקבע שתוקף האישור הינו בדבר היות תחנת הכוח של החברה "מפעל תעשייתי" אך ורק לעניין חוק עידוד התעשייה.

להחלטה הנ"ל השלכות מיסוי משמעותיות, ולכן לקוחות, אשר בבעלותם במישרין או בעקיפין מתקנים לייצור חשמל, מוזמנים להיפגש במטרה לבחון את המשמעות הרלוונטית עבורם.

לפרטים נוספים ולמידע בדבר איתור שותפים לתכניות מו"פ בינלאומיות ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון: 052-3632125,     eyal@mbtcpa.co.il

 רו"ח אלון ראובני, בטלפון 052-4771747,             alonr@mbtcpa.co.il

[1] חוק עידוד התעשייה (מסים), תשכ"ט-1969.

דילוג לתוכן