PDF להורדה

עדכון בעניין ביטול נקודות הזיכוי לעובדים זרים בתחום החקלאות

שנה: 2015

מספר החוזר: 12.2015


ברצוננו לעדכנכם, כי ברית פיקוח היתה שותפה ליוזמה להגשת עתירה לבג"ץ, במסגרתה התבקש צו ביניים, שימנע את כניסת הכללים החדשים בהקשר לנקודות זיכוי לעובדים זרים[1] לתוקף וכן קיום דיון דחוף בעתירה.

הבקשה לצו ביניים נדחתה, ונקבע, כי יתקיים דיון בעתירה בהקדם. הדיון נקבע ליום ה-25 במרץ (יצוין, כי פרק זמן זה נחשב לקצר מאוד במונחי בג"ץ – לרוב הדיונים נקבעים כעבור שנה).

נזכיר, כי הכללים החדשים קובעים, כי בגין הכנסה המופקת על ידי עובד זר החל מיום ה-1 בינואר 2015 – שונה אופן חישוב נקודות הזיכוי, בהתאם לתחום בו העובד מועסק. כתוצאה מכך, הזכאות ל-2.25 נקודות זיכוי לעובדים זרים שאינם עובדים בתחום הסיעוד – בוטלה.

בשלב זה, מומלץ לא לזכות את העובדים בשווי נקודות הזיכוי שבוטלו. זאת לאור העובדה, שהתקנות שביטלו את נקודות הזיכוי הינן ברורות, היכולת להוציא חוות דעת משפטית, שתהווה הגנה בפני רשויות המס הינה מוגבלת מאוד, ואין יכולת של ממש להסתמך על חוות דעת שכזאת כהגנה מפלילים.

היות וחלק מהעובדים לא יהיו בישראל בעוד מספר חודשים, הדבר יקשה על קיזוזים והתחשבנויות עתידיות עם רשות המסים – המלצתנו, להחתים את העובדים הזרים על ייפויי כוח לטיפול מול רשות המסים, כך שבמידה והבג"ץ יתקבל והתקנות תבוטלנה, יוכלו המעבידים לפנות לרשות המסים ולקבל בעבור העובדים את החזרי המס (זאת, כמובן, בתנאי שהמעביד נשא במס הנוסף בגובה נקודות הזיכוי, שבוטלו, כאמור לעיל).  

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

[1]  כללי מס הכנסה (נקודות זיכוי לתושב חוץ זכאי)(ביטול), תשע"ה-2014 ו-תקנות מס הכנסה (זיכויים לעובד זר), תשע"ה-2014 – ראו חוזרינו 86/14 ו-88/14.

 

דילוג לתוכן