PDF להורדה

הקלות לתאגידים הנמצאים בשדרות ויישובי עוטף עזה

שנה: 2015

מספר החוזר: 11.2015


בהמשך להחלטת ממשלה מספר 2017 "תכנית אסטרטגית רב-שנתית לפיתוח שדרות ויישובי עוטף עזה" – מרכז ההשקעות במשרד הכלכלה פרסם הודעה בדבר הענקת הקלות במסלול מענקים במרכז ההשקעות – לתאגידים הנמצאים בשדרות ויישובי עוטף עזה.

להלן עיקרי ההודעה

תאגידים הנמצאים בשדרות וביישוב עוטף עזה, אשר תכניותיהם אושרו על ידי מנהלת מרכז ההשקעות החל מיום 1 בינואר 2010 – יהיו זכאים להקלות שיפורטו לעיל למשך 24 חודשים החל מיום ה-10 בנובמבר 2014.

משרד הכלכלה מבהיר, כי ההקלות תחולנה על תאגידים הנמצאים ביישובים שנקבעו בהחלטת הממשלה וכי האמור בהודעה כפוף לקיומו של תקציב במרכז ההשקעות לצורך מימושן.

כמו כן, למנהלת מרכז ההשקעות הסמכות לדון בבקשה כלשהי שלא בהתאם להקלות שנקבעו ו/או לעדכנן בהתאם לצורך (לרבות הוספת הקלות).

להלן פירוט עיקרי ההקלות

 • תאגידים אשר קיבלו את כתב האישור קודם לתחילת מבצע "צוק איתן" – יהיו רשאים לבקש "הקפאת" תקופת כתב האישור לתקופה של עד 12 חודשים – בתנאי שיוכיחו:
  • שנקלעו בעקבות המבצע לנסיבות שעיכבו אותן ושלא היו יכולים לצפות מראש.
  • קיומו של קשר סיבתי בין העיכוב לבין אי ביצוע התכניות בפרק זמן של חמש שנים, כנדרש בחוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959.
 • באמת המידה שעניינה "מיקומו הגיאוגרפי של המפעל" הנזכרת ב"כללים להקצאת תקציב מרכז ההשקעות במסלול מענקים" – יינתן לבקשות ניקוד של 15 נקודות נוספות (במקום 5 נקודות נוספות כיום), אך סה"כ לא יותר מ-20 נקודות באמת מידה זו.
 • אמת המידה שעניינה "תכניות של חברות שתכניות קודמות שלהן במסלול מענקים בוטלו" הנזכרת בכללים, לא תחול על תאגידים, שיוכיחו שאי העמידה בתכנית הקודמת נבעה, בין היתר, מנסיבות ביטחוניות.
 • התנאי המוקדם לדיון בבקשה הקובע ש"תכנית של חברה שיש לה תכנית מאושרת קודמת במסלול מענקים – לא תידון אם התוכנית הקודמת לא קיבלה אישור ביצוע סופי" – לא יחול על התאגידים – במקרים בהם בעיות מנהליות גרמו לאי הוצאת אישור הביצוע הסופי על ידי מחלקת הביקורת במרכז ההשקעות.
 • בבקשות להקמה/ הרחבה/ העתקה והרחבה שתובאנה לדיון, לא תחול המגבלה הקובעת ש"שיעור ההשקעה במבנה ביחס לכלל ההשקעה המזכה במענק לא יעלה על 50%".

מנהלת מרכז ההשקעות תהא רשאית לאשר השקעות במבנים בשיעור של עד 80% מכלל ההשקעה המזכה במענק.

 • לסעיפי ההשקעה המזכים במענק יתווסף סעיף שעניינו "מיגון עובדים". הסעיף יאפשר מתן מענק בשיעור של עד 7% מכלל ההשקעה המזכה במענק לשם מיגון עובדי המפעל במהלך עבודתם.

האמור יחול גם על תכניות שטרם הסתיימו, זאת באמצעות הגשת בקשה לעריכת שינויים פנימיים בתכנית המאושרת ו/או עדכון רשימת ההשקעות.

לתאגידים שאושרו להם דוחות הביצוע הסופיים וטרם חלפו 24 חודשים ממועד אישור הביצוע הסופי, תינתן האפשרות להגיש בקשה להכללת מרכיבי המיגון במסגרת התכנית המאושרת.

מרכיבי המיגון יהיו כדלקמן:

ממ"דים – בבקשות חדשות (הקמה/ הרחבה/ העתקה והרחבה).

מיגוניות – תכניות שניתן להן כתב אישור.

הבקשות לעניין המיגון מחייבות אישור של פיקוד העורף.

המפתח לאישור ההשקעה בסעיף זה יהיה בהתאם למספר עובדי הייצור במפעל במהלך משמרת ובהתאם לשטח המפעל. על התאגידים יהא להגיש במקביל לבקשה בעניין זה גם אישור של פיקוד העורף לתכנית המיגון בגינה יתבקש מענק.

יודגש, כי המטרה הינה למגן את עובדי המפעל במהלך עבודתם (על מנת לאפשר את המשך עבודתם), ולא את המפעל עצמו.

 • תינתן עדיפות בבדיקה ושחרור המענקים על ידי מרכז ההשקעות, הגופים המלווים, חברת ענבל וכן חשבות משרד הכלכלה.
 • שינוי אופן תשלום המענק הקבוע.
  • 80% מסך המענק ישולם על פי ביצוע תשומות ההשקעה המאושרת בפועל.
  • יתרת המענק, בשיעור של 20%, ישולמו לאחר הגשת דוח הביצוע הסופי ובכפוף לעמידה בתנאי הסף הקבועים בחוק וביעדי התכנית המאושרת (ולרבות החלת ההקלות המפורטות להלן).

יצוין, כי כיום שיעורי תשלום המענק הינם 65% ו-35% בהתאמה למפורט לעיל.

האמור בסעיף זה יחול הן על בקשות חדשות והן על תכניות מאושרת שטרם הוגש אישור ביצוע סופי בגינן, כמפורט בפתיח.

במקרים בהם תאגיד עמד בתנאי הסף הקבועים בחוק, אך לא עמד ביעדי כתב האישור, וביצע 50% לפחות מההשקעה המאושרת – ניתן יהיה לשחרר עד 80% מהמענק, בתנאי בכפוף להמצאת ערבות הולמת שתיקבע על ידי מנהלת מרכז ההשקעות.

 

 • דוחות ביצוע סופיים
  • תינתן קדימות בבדיקת דוחות הביצוע הסופיים לתאגידים משדרות ויישובי עוטף עזה על ידי הגורמים המקצועיים במרכז ההשקעות ו/או מי מטעמם.
  • תאגיד אשר ביצע השקעות בשיעור של 80% ומעלה בהתאם לנדרש בכתב האישור וכן עמד בתנאי הסף ל"מפעל בר תחרות", אולם לא עמד במלוא יעדי התכנית המאושרת (ביצע בין 70% – 50% במקום 60%-80%) – מנהלת מרכז ההשקעות תבחן האם ניתן לראותו כאילו עמד ביעדים.
  • תאגיד אשר ביצע השקעות בשיעור של 80% ומעלה בהתאם לנדרש בכתב האישור וכן עמד בתנאי הסף "מפעל בר תחרות", ועמד ביעדי התכנית המאושרת בשיעור של 70% ומעלה (במקום 80%) – יינתן למחלקת הביקורת במרכז ההשקעות שיקול הדעת לבחון האם ניתן לראות בנסיבות העניין את בעל כתב האישור כאילו עמד במלוא היעדים.
  • לתאגידים שטרם הסתיימה תקופת התכנית תינתן ארכה של עד 12 חודשים להשלמת המסמכים הנדרשים בהתאם לנהלים הרלוונטיים לעניין. בכל מקרה, אישור הביצוע הסופי יינתן רק לאחר השלמת הנושאים המנהליים ובכפוף לאישור מנהלת             מרכז השקעות (במידת הצורך).
  • לשיקולים לדרישת החזר חלקי של הטבות או לאי דרישת החזר הטבות הקבועים בנוהל יתווסף שיקול נוסף שעניינו השפעת המצב הביטחוני.

 

 

 

לפרטים נוספים ולמידע בדבר איתור שותפים לתכניות מו"פ בינלאומיות ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון: 052-3632125,     eyal@mbtcpa.co.il

 רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,                 avim@mbtcpa.co.il

 

דילוג לתוכן