PDF להורדה

החלטות מיסוי בתחום חוקי עידוד

שנה: 2015

מספר החוזר: 103.2015


ברצוננו לעדכנכם בדבר שתי החלטות מיסוי שהתפרסמו לאחרונה בתחום חוקי העידוד.

 • הכנסות ממתן שירותי תיירות באמצעות תוכנה – החלטת מיסוי שלא בהסכם

העובדות

 • חברה תושבת ישראל עוסקת בפיתוח תוכנה לשיווק והפצה של חבילות תיירות ונופש. החברה מעניקה זכות שימוש בתוכנה לחברה קשורה, אשר משווקת את חבילות הנופש והתיירות, באמצעות התוכנה, מחוץ לישראל. החברה המשווקת אינה מעסיקה כלל עובדים וכל פעילותה מבוצעת באמצעות עובדי החברה.
 • החברה המשווקת משלמת לחברה בגין זכות השימוש בתוכנה וכן בגין שירותי השיווק המבוצעים על ידי עובדי החברה.
 • החברה מעסיקה 15 עובדי פיתוח וכ-100 עובדי מכירות ושיווק עבור החברה המשווקת.

החלטת המיסוי ותנאיה

 • נקבע כי מפעלה של החברה אינו "מפעל תעשייתי" מאחר ועיקר פעילותה של החברה אינה פעילות ייצורית, על אף שמבוצעת באמצעות תוכנה המפותחת בחברה.
 • נקבע שהכנסותיה של החברה אינן "הכנסה מועדפת", מאחר והן נובעות ממכירת שירותי תיירות ולא ממתן זכות שימוש בתוכנה, וזאת משום שהתוכנה משמשת פלטפורמה המהווה כלי באמצעותו מספקת החברה ללקוחותיה במישרין ו/או בעקיפין שירותי תיירות.
 • הכנסות ממתן שירותים פיננסיים באמצעות תוכנה – החלטת מיסוי שלא בהסכם

העובדות

 • החברה הינה חברה פרטית תושבת ישראל, אשר פיתחה תוכנה המשמשת פלטפורמה אינטרנטית העוסקת בהלוואות. התוכנה משמשת כפלטפורמה ליצירת מפגשים בין עמיתים המבקשים לקבל הלוואות ברשת האינטרנט למלווים המחפשים אפיק השקעה אטרקטיבי, כתחליף לנטילת הלוואות או השקעות במוסדות פיננסיים מסורתיים כבנקים וגורמים חוץ בנקאיים.
 • הכנסות החברה נובעות מדמי שימוש הנגזרים כשיעור מעלויות בגין פתיחת תיק ההלוואה ומדמי ניהול הנגבים מהמלווים, בשיעור קבוע הנגזר מהקרן בתוספת ריבית לאורך חיי ההלוואה.

החלטת המיסוי ותנאיה

 • נקבע כי מפעלה של החברה אינו "מפעל תעשייתי" מאחר ועיקר פעילותה של החברה, אינה פעילות ייצורית, על אף שמבוצעת באמצעות תוכנה.
 • נקבע שהכנסותיה של החברה אינן "הכנסה מועדפת", מאחר והן נובעות ממתן שירותים פיננסים ולא ממתן זכות שימוש בתוכנה, וזאת משום שהתוכנה משמשת פלטפורמה, אשר באמצעותה מספקת החברה ללקוחותיה שירותים פיננסיים בין במישרין ובין בעקיפין.

לפרטים נוספים ולמידע ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון: 052-3632125eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון: 052-3387049,   avim@mbtcpa.co.il

 

דילוג לתוכן