PDF להורדה

חברה פרטית ושותפות – חובת תשלום אגרה שנתית

שנה: 2019

מספר החוזר: 20.2019


על פי החוק, חובה על כל חברה[1] ושותפות[2] לשלם אגרה שנתית, לעדכן את רשם החברות בשינויים המתבצעים בה וכן, על חברה להגיש דוח שנתי.

תשלום אגרה שנתית לשנת 2019

אגרה שנתית (מופחתת) לתשלום מ-1 בינואר 2019 ועד 31 במרץ 2019 – 1,133 ש"ח

אגרה שנתית בתעריף רגיל לתשלום מ-1 באפריל 2019 ועד 31 בדצמבר 2019 – 1,506 ש"ח

את האגרה ניתן לשלם באופן מקוון באתר רשות התאגידים או בסניפי בנק הדואר.

הערות

  • חברה או שותפות, שנרשמה ברשם החברות, פטורה מתשלום אגרה שנתית רק במהלך אותה שנה קלנדרית בה נרשמה.
  • כל חברה (למעט חברה שפורקה בהתאם להוראות פקודת החברות או חברה שנמחקה), חייבת בתשלום אגרה שנתית והגשת דוח שנתי.
  • חברה הנמצאת בהליכי פירוק מרצון חייבת בתשלום אגרה שנתית כל עוד לא חוסלה.
  • חברה, שהפסיקה את פעילותה וסיימה הליך של פירוק מרצון, ייתכן שתהיה זכאית לקבל פטור מתשלום האגרות השנתיות[3].
  • פטור מאגרה או אגרות שנתיות יחול רק לגבי אגרות שנתיות שטרם שולמו. לא ניתן לקבל החזר על אגרה ששולמה.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

[1]  חוק החברות, תשנ"ט-1999 ותקנותיו.

[2]  פקודת השותפויות (נוסח חדש), תשל"ה-1975 ותקנותיה.

[3]  ראו חוזרנו 15/18.

דילוג לתוכן