PDF להורדה

עדכונים במשק המים – ינואר 2019

שנה: 2019

מספר החוזר: 2.2019


ברצוננו לעדכנכם, כי השבוע הועלה לאתר רשות המים ספר תעריפי המים המעודכן לשנת 2019.

להלן עיקרי השינויים והדגשים העיקריים שלנו לטיפול בנושא המים בתקופה הנוכחית:

  • התייקרות תעריפי המים הביתיים

תעריפי רכישת המים מחברת מקורות ובהתאמה גם תעריפי המים לצרכנים התייקרו בצורה משמעותית: תעריף נמוך – התייקרות של כ-26 אג'/מ"ק; תעריף גבוה – התייקרות של כ-50(!) אג'/מ"ק; תעריך גינון ציבורי – התייקרות של כ-25 אג'/מ"ק.

    חשוב מאוד לדאוג לעדכון מיידי של תעריף חיוב הצרכנים.

  • מרווח כספי לפעילות אספקת המים

משמעות ההתאמה בהתייקרות תעריף רכישת המים מחברת מקורות ובמכירה לצרכנים הינה, כי המרווח הכספי הקיים לפעילות אספקת המים נשאר ללא שינוי ועומד על כ-2.25 ש"ח/מ"ק.

  • תעריפי המים החקלאיים

תעריפי המים החקלאיים, הנרכשים מחברת מקורות, נותרו בעינם ועומדים על כ-2.00 ש"ח/מ"ק. ההוזלה הצפויה במחצית השנה אינה מפורטת בספר התעריפים הנוכחי.

השפד"ן – על אף פרסום לשימוע של התייקרות תעריף השפד"ן, לעת עתה לא פרסמה רשות המים שינוי כלשהו בתעריף זה.

    שימו לב, תעריפי החריגה מהקצאות המים החקלאיים התייקרו בצורה משמעותית! חריגה של עד 30% מן ההקצאה התייקרה ביחס לשנה שעברה בכ-50 אג'/מ"ק ותעמוד על 3.300 ש"ח/מ"ק (לפני מע"מ). חריגה של מעבר ל-30% התייקרה בכ-41 אג'/מ"ק ותעמוד על 5.708 ש"ח/מ"ק (לפני מע"מ).

  • מפיקי מים עצמיים

מפיקי מים עצמיים זיכרו – לאור תיקון 27 לחוק המים, תעריפי חברת מקורות מהווים את תעריפי הייחוס עבור חישוב דמי המים וההתייקרויות המפורטות יגולגלו בהתאמה לתשלומי דמי המים.

בבדיקות, שערכנו לאחרונה, לדרישות תשלום דמי המים, שנשלחו למפיקים שונים, התגלו טעויות רבות ומגוונות. בשל כך ובשל סיומה של שנת 2018 (השנה הראשונה המלאה שחושבה על פי כללי תיקון 27) אנו מציעים את עזרתנו המקצועית בבדיקת דרישות התשלום ובטיפול בבעיות במידה ויתגלו. במסגרת סיוע זה נעזור לכם גם לעמוד על המשך השפעת תיקון 27 על פעילות המים ביישובכם.

לנוחיותכם, מצורפות בזאת טבלאות המרכזות את תעריפי המים העיקריים והשכיחים מתוך ספר התעריפים המלא. את ספר התעריפים המלא ניתן למצוא באתר רשות המים בקישור הבא:

http://www.water.gov.il/Hebrew/Rates/2019/rates-2019-january.pdf

 

בדבר הבהרות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אלון ראובני, בטלפון: 052-4771747 או בדוא"ל  alonr@mbtcpa.co.il

 

מים ביתיים

  תעריף מכירה לצרכנים (ש"ח/מ"ק, כולל מע"מ)

מחצית שניה 2018
(ש"ח/מ"ק)
החל מיום 1/1/19
(ש"ח/מ"ק)
כמות מוכרת 3.068 3.340
כל כמות נוספת 8.902 9.415
מים לגינון ציבורי 6.932 7.217

 

תעריף רכישה מחברת מקורות (ש"ח/מ"ק, כולל מע"מ)

מחצית שניה 2018
(ש"ח/מ"ק)
החל מיום 1/1/19
(ש"ח/מ"ק)
ספק חד-רשותי (יישוב בודד) כמות מוכרת 0.443 0.695
כל כמות נוספת 6.190 6.678
מים לגינון ציבורי 4.940 5.205
ספק רב-רשותי (מספר יישובים) כמות מוכרת 0.385 0.636
כל כמות נוספת 6.132 6.621
מים לגינון ציבורי 4.882 5.147

 

תעריף ייחוס למפיקים עצמיים(*) (ש"ח/מ"ק, כולל מע"מ)

מחצית שניה 2018
(ש"ח/מ"ק)
החל מיום 1/1/19
(ש"ח/מ"ק)
ספק חד-רשותי (יישוב בודד) – מפיק עצמי כמות מוכרת 0.368 0.620
כל כמות נוספת 6.116 6.603
מים לגינון ציבורי 4.866 5.130
ספק רב-רשותי (מספר יישובים) – מפיק עצמי כמות מוכרת 0.351 0.563
כל כמות נוספת 6.046 6.547
מים לגינון ציבורי 4.809 5.073

(*) תעריף ייחוס – התעריף המשמש לצורך חישוב דמי המים הנדרשים לתשלום.

מים חקלאייםתעריף רכישת המים מחברת מקורות (ש"ח/מ"ק)

מחצית שניה 2018 החל מיום 1/1/19
ללא מע"מ כולל מע"מ
מים שפירים לחקלאות כמות בהקצאה 1.998 2.007 2.348
כמות נחרגת עד 30% 2.797 3.300 3.861
כמות נחרגת העולה על 30% 5.291 5.708 6.678
שפד"ן כמות בהקצאה 1.112 1.116 1.306
כמות נחרגת עד 30% 2.797 3.300 3.861
כמות נחרגת העולה על 30% 5.291 5.708 6.678
קולחים להשקיה בלתי מוגבלת לחקלאות כמות בהקצאה 1.184 1.189 1.391
כמות נחרגת עד 8% 1.480 1.486 1.739
כמות נחרגת העולה על 8% 1.776 1.784 2.087
מי קולחים באיכות נמוכה מהשקיה בלתי מוגבלת כמות בהקצאה 1.018 1.023 1.197
כמות נחרגת עד 8% 1.273 1.278 1.495
כמות נחרגת העולה על 8% 1.527 1.534 1.795
תעריפים מיוחדים – זמר, עיון ומחולה כמות בהקצאה 1.798 1.807 2.114
כמות נחרגת עד 10% 2.7971 3.300 3.861
כמות נחרגת העולה על 10% 5.291 5.708 6.678
מים מליחים מים מליחים 1.798 1.807 2.114
מים שמוליכותם החשמלית בין 1.9 ל- 2.65 (דציסימנס) 2.7971 3.300 3.861
מים שמוליכותם החשמלית בין 2.65  ל- 3.4 (דציסימנס) 5.291 5.708 6.678
מים שמוליכותם החשמלית בין 3.4 ל- 4.1 (דציסימנס) 1.502 1.508 1.764
מים שמוליכותם החשמלית בין 4.1 ל-4.8 (דציסימנס) 1.352 1.357 1.588
מים שמוליכותם החשמלית בין 4.8 ל-5.2 (דציסימנס) 1.262 1.267 1.482
מים שמוליכותם החשמלית בין 5.2 ל-10 (דציסימנס) 0.901 0.905 1.059
מים שמוליכותם החשמלית מעל ל-10 (דציסימנס) 0.829 0.970
מים שתכולת הסולפטים, הברזל המומס, מימן הגופרית והמוליכות החשמלית, בהתאם לסעיף 1.6.3 1.1265 1.131 1.323
מים מליחים שמנהל הרשות הורה כי השימוש בהם עלול לזהם מקורות מים 2.007 2.348
מים שפירים באיכות נחותה מים שפירים באיכות נחותה  1.798 1.806 2.113
סופקו לצורך מהילתם בקולחין  0.999 1.004 1.175

 

דילוג לתוכן