PDF להורדה

עדכון סכום הגמלה הפנסיונית המינימלית לשנת 2023

שנה: 2023

מספר החוזר: 5.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי סכום הגמלה הפנסיונית המינימלית ("פנסיית הרשם") לשנת 2023 הינו 4,692 ש"ח לחודש (זאת לעומת 4,172 ש"ח לחודש בשנים 2020 – 2022[1]).

נזכיר, כי בהתאם לתקנות הערבות ההדדית[2] סכום הגמלה הפנסיונית הינו 40% מהשכר הממוצע במשק[3] ועל הקיבוץ המתחדש להבטיח את הספקת צורכי חבריו שבגיל פרישה, באופן שערכם הכולל לא יפחת מגובה סכום הגמלה הפנסיונית.

לפי חוק הביטוח הלאומי, השכר הממוצע מחושב ב-1 בינואר של כל שנה (ולאחר מכן בכל פעם שחל פיצוי). השכר הממוצע במשק לשנת החל מיום 1 בינואר 2023, הינו 11,730 ש"ח לחודש.

כאמור, סכום הגמלה הפנסיונית נקבע לפי 40% מהשכר הממוצע במשק – דהיינו, 4,692 ש"ח לחודש החל מיום 1 בינואר 2023.

 נדגיש, כי מדובר בעליה של 12.49% ביחס לשנים הקודמות(!) – דבר הממחיש את החשיבות בהערכה עתידית של עליה ריאלית בשכר הממוצע במשק, בחישוב התחייבות הקיבוץ לחבריו בגין תשלומי פנסיה עתידיים.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל:

רו"ח אסנת כהן: 03-6382800,   osnat@britcpa.co.il

רו"ח יוסי ספיר: 03-6382811,   yossi@mbtcpa.co.il

[1] בעקבות משבר הקורונה, בשנים אלו היתה בתוקף הוראת שעה, שהקפיאה את השכר הממוצע במשק –  ראו חוזרנו 3/22.

[2]  תקנות האגודות השיתופיות (ערבות הדדית בקיבוץ מתחדש), תשס"ו-2005.

[3]  כהגדרתו בחוק הביטוח הלאומי (נוסח משולב), תשנ"ה-1995.

דילוג לתוכן