PDF להורדה

רשות החדשנות משיקה מסלול ייעודי לסטרטאפים שהוקמו על ידי נשים

שנה: 2019

מספר החוזר: 18.2019


ברצוננו לעדכנכם, בדבר קול קורא במסגרת מסלול חברות מתחילות בזירת הזנק של רשות החדשנות, אשר אישרה מסלול ייעודי לתמיכה מוגדלת במיזמים של נשים בשלב ההזנק, במטרה להכפיל את מספר היזמיות הנתמכות על ידי הרשות תוך שנתיים.

קהל היעד – חברות מתחילות בבעלות נשים יזמות (לפחות 33% בעלות והיזמית נמנית על צוות ההנהלה – מנכ"לית ו/או סמנכ"לית הטכנולוגיות של החברה).

תנאי המסלול (חברות מתחילות):

  • שיפורים מהותיים במוצרים קיימים.
  • תאגיד ישראלי.
  • היקף המכירות של התאגיד אינו עולה על 1 מיליון דולר בשנה הקלנדרית, שלפני מועד הגשת הבקשה.
  • היקף גיוס מימון על ידי התאגיד אינו עולה על 10 מיליון דולר עד למועד הגשת בקשה לשנה ראשונה במסגרת תכנית רב שנתית (כולל מימון שניתן על ידי רשות החדשנות או המדינה).

המענק – 75% למענק מו"פ בשנה ראשונה ו-70% בשנה השנייה. תקרת התקציב תהיה עד 2.5 מיליון שקל בשנה הראשונה ו-4.5 מיליון שקל בשנה השנייה.

יודגש, כי שיעור המענק כפוף לתנאי מסלול חברות מתחילות ברשות החדשנות ולאישור התכנית על ידי ועדת המחקר של זירת יצור מתקדם ברשות החדשנות.

 

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות ל:       

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,    eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 050-8943334,        galina@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן