PDF להורדה

רשם האגודות השיתופיות – פעולות אכיפה

שנה: 2019

מספר החוזר: 16.2019


ברצוננו לעדכנכם, כי בהמשך לפעולות אכיפה, שמנהל האגף לאיגוד שיתופי במשרד הכלכלה (רשם האגודות השיתופיות), צפויות האגודות לקבל בדואר, בשבוע – שבועיים הקרובים, קנסות והתראות לאגודות מפרות, כמפורט להלן:

קנסות – יישלחו קנסות בגין דוחות כספיים ליום 31 בדצמבר 2016, שטרם הוגשו לרשם.

התראות – יישלחו התראות לאגודות אשר לא דיווחו על בחירת רשויות האגודה (ועד הנהלה), כנדרש בחוק.

ממשרד הרשם ביקשו להבהיר, כי ההתראות מתייחסות לדיווחים, שהתקבלו עד תחילת חודש ינואר 2019. דהיינו, אם העברתם במשך החודש האחרון דיווח – יתכן ועדיין תקבלו התראה, כיוון שהדיווח טרם נקלטו במערכת (התראה בלבד ולא קנס).

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

דילוג לתוכן