PDF להורדה

קרן הלוואות לפרויקטים להתייעלות אנרגטית

שנה: 2019

מספר החוזר: 15.2019


ברצוננו לעדכנכם, כי מדינת ישראל הקימה קרן ייעודית להעמדת הלוואות לפרויקטים להתייעלות אנרגטית, זאת בהמשך להחלטות הממשלה בדבר התכנית הלאומית ליישום היעדים להפחתת פליטות גזי חממה ולהתייעלות אנרגטית[1].

לצורך הקמת הקרן התקשרה המדינה עם 4 בנקים שזכו במכרז פומבי: בנק מרכנתיל דיסקונט, בנק הפועלים, בנק מזרחי טפחות ובנק הבינלאומי. הבנקים יהיו אמונים על העמדת ההלוואות, ניהולן וגבייתן, ויפעלו לעניין זה כמייצגים של המדינה.

תנאי הסף להגשת פרויקטים לקרן ההלוואות:

  • עסק המאוגד בישראל, בעל ותק פעילות של 3 שנים לפחות או חברת אסקו (המופיעה ברשימת אתר משרד האנרגיה) בעלת ותק פעילות של שנתיים.
  • ההלוואות מיועדות לפרויקט להתייעלות באנרגיה שצפוי להוביל להפחתה מינימלית של צריכת החשמל בהיקף של 200,000 קוט"ש בשנה.

תנאי ההלוואות:

  • היקף ההלוואה – עד 85% מעלות הפרויקט.
  • סכום ההלוואה – לא יעלה על 20% ממחזור העסקים של העסק הלווה (לא חל על חברות האסקו).
  • תקופת החזר ההלוואה – עד 7 שנים.
  • שיעור ערבות הבעלים הנדרש ייקבע על ידי ועדת האשראי של הבנק.

יובהר, כי לא יינתנו הלוואות ל:

  • פרויקט להפקת חשמל מאנרגיה מתחדשת.
  • מגיש בקשה בעל חוב, חשבון מוגבל או מעוקל, עסק בהליך כינוס נכסים או כל תנאי אחר שמפורט במכרז.
  • צרכן אנרגיה אשר ב-4 השנים, שקדמו למועד בקשת ההלוואה, ביצע הפרה של הוראות חיקוקי סביבה בהיקף של 8 יחידות הפרה או יותר.

 

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות ל:       

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,    eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 050-8943334,        galina@mbtcpa.co.il

[1] ראו חוזרנו 14/19.

דילוג לתוכן