PDF להורדה

מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה והתייעלות אנרגטית

שנה: 2019

מספר החוזר: 14.2019


ברצוננו לעדכנכם בהודעת משרד הכלכלה והתעשייה, בדבר מסלול סיוע להשקעות בפרויקטים להפחתת פליטות גזי חממה. הסיוע יינתן  על בסיס הקצאה תחרותית.

המועד האחרון להגשת בקשה – 4 באפריל 2019.

להלן עיקרי מסלול הסיוע:

כל מגזרי הפעילות לרבות תעשייה, חקלאות, שירותים, מוניציפלי, קיבוצים ועוד. מגזרי הפעילות הזכאים להגיש
כל אחד מאלה המעוניין לבצע פרויקט להפחתה של פליטות גזי חממה באמצעות התייעלות אנרגטית או באמצעות הפחתה ישירה של פליטות גזי חממה אשר ניתנות למדידה:

1.   תאגיד אשר התאגד ופועל בישראל בהתאם לדיני מדינת ישראל.

2.   עוסק מורשה.

3.   שותפות רשומה.

4.   עמותה.

5.   תאגיד עירוני או איגוד ערים מסוג אשכולות רשויות מקומיות.

6.   רשות מקומית.

 ישויות משפטיות
לא עולה על 400 מיליון ש"ח. סעיף זה אינו חל על רשות מקומית, מוסד להשכלה גבוה, בית חולים שאינו בבעלות ממשלתית, ומי שהגיש בקשת סיוע להתקנה מסחרית של טכנולוגיה ישראלית חדשנית, שמהווה %51 לפחות מההשקעה בפרויקט. היקף מחזור המכירות
1.      הוצאות ישירות על סקר אנרגיה, ייעוץ ותכנון מקדים לפרויקט, הוצאות לרכישת ציוד ומכונות, הוצאות התקנה, הוצאות הדרכה והתקנה של ציוד ומכונות, הוצאות בגין החלפה או שדרוג של ציוד ומכונות, הוצאות הובלה ושינוע לרבות מנופים והוצאות מדידה וניטור;

2.      הוצאות להטמעת טכנולוגיות הנדרשות לצורך ביצוע הפרויקט, לרבות טכנולוגיות הנדרשות לצורך החלפה או שדרוג של טכנולוגיות קיימות.

ההשקעות המזכות לביצוע הפרויקט להפחתת פליטות גזי חממה

והתייעלות אנרגטית

 

 

 

 

 

מספר הבקשות אותן ניתן להגיש במסגרת המסלול, לפי סוג מגיש הבקשה
יזם אסקו  יזם סוג מגיש הבקשה
בקשה אחת יכולה להכיל עד 4 פרויקטים (כולל התקנה מסחרית ראשונה) בקשה אחת לפרויקט (כולל התקנה מסחרית  ראשונה) מספר הבקשות לפרויקט
אין מגבלה אין מגבלה מספר הבקשות בשנה קלנדרית
לפחות 1 מיליון ש"ח  לפחות 500 אלף ש"ח סך ההשקעה בפרויקט
   
שיעור וגובה הסיוע (עבור יזם ויזם אסקו)
פרויקט להפחתה של פליטות גזי חממה כולל התקנה מסחרית של טכנולוגיה ישראלית חדשנית פרויקט להפחתה של פליטות גזי חממה  
%20 מסך ההשקעה המזכה %20 מסך ההשקעה המזכה שיעור הסיוע
%20 נוספים מסך ההשקעה המזכה עבור התקנה מסחרית של טכנולוגיה ישראלית חדשנית
6 מיליון ש"ח 3 מיליון ש"ח תקרת הסיוע
עד שלוש בקשות באותו מקצה או במקצים שונים של המסלול, ובלבד שסך הסיוע (המענק) לא יעלה על 3 מיליון ש"ח. מספר הבקשות שניתן להגיש על  אותה טכנולוגיה ישראלית חדשנית
1.   65% לאחר ביצוע ההשקעה המזכה במלואה וביקור בודק מקצועי באתר הפרויקט.

2.   %35 לאחר קבלת דוח שנתי מאומת.

פריסת התשלום 

 

 

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות ל:       

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,    eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 050-8943334,        galina@mbtcpa.co.il

 

דילוג לתוכן