PDF להורדה

חברות לחלוקת חשמל – סוף שנת 2017

שנה: 2017

מספר החוזר: 102.2017


לקראת תום שנת 2017, ותחילת שנת 2018, להלן מספר עדכונים והדגשים בנוגע לפעילותן של חברות חלוקת חשמל בקיבוצים.

כללי

נכון לסוף שנת 2017 נכנסו למתווה להסדרת פעילותם החוקית של מחלקי חשמל היסטוריים 159 קיבוצים, מתוכם שישה קיבוצים חדשים בשנת 2017.

לאחר שינוי תקנות משק החשמל, המאפשרות לרשות החשמל לאשר רישיונות חלוקת חשמל עד להיקף מסוים ללא חתימת שר התשתיות – החלה רשות החשמל לספק רישיונות קבע לחלוקה והספקה של חשמל למספר קיבוצים.

רשות החשמל התקשרה עם ספקים חיצוניים במכרז, ואלו החלו לבצע ביקורות בחברות חלוקת חשמל בקיבוצים.

הדגשים בניהול חברת חלוקת חשמל

חלק ניכר מחברות חלוקת החשמל פועל כבר מספר שנים, כאשר הסביבה העסקית השתנתה – התקשרות לרכישת חשמל בעסקה פרטית, הקמת מערכות סולאריות תעריפיות ומונה נטו, ושינוים בתעריפי החשמל ובמאפייני צריכת החשמל בקיבוץ משפיעים ישירות על פעילותה של חברת החלוקה.

הסכמי השירותים, שנחתמו בין חברת חלוקת החשמל לקיבוץ, לא תמיד מתאימים לשינויים שחלו בפעילות החברה.

במסגרת המתווה כל מחלק חשמל נדרש להגיש תכנית השקעות רב שנתית לשדרוג רשת החשמל והעמדתה בדרישות חוק משק החשמל ותקנותיו.

ספר אמות המידה של רשות החשמל מתעדכן באופן שוטף ובכלל זה ישנן גם השפעות על דרישות הרגולציה ביחס למחלקי חשמל.

מומלץ למנהלי חברות חלוקת החשמל,  לאור השינויים שחלו – לעשות בחינה כוללת של פעילות החברה, בין היתר, בנקודות שלהלן:

  • בחינת תקציב הפעילות, שאושר במועד ההחלטה על הפעלת החברה, לביצועים בפועל בשנים 2016, 2017.
  • עריכת תכנית עסקית רב שנתית, כולל תזרים מזומנים ודוח שימושים ומקורות – לצורך מימון תכנית ההשקעות הנדרשת באבני הדרך של המתווה.
  • בחינת אופן ההתחשבנות מול מערכות סולאריות, שהוקמו או שמתוכננות להיות מוקמות בשטח החלוקה (הן על גגות מבנים ציבוריים והן על גגות של חברים ותושבים).
  • בחינת התאמת הסכם השירותים, בין הקיבוץ לחברת החלוקה, להיקפי הפעילות כיום.
  • ניתוח יעילות התפעול של החברה בהיבטים של שיעור הפחת והחשמל הלא מחולק וכן עלויות התפעול בהשוואה לנתוני תקן מקובלים בפעילותן של חברות חלוקת חשמל בהיקפים דומים.
  • ניתוח היבטי המס בפעילות חברת החלוקה.

 

אנו מלווים לאורך שנים מספר רב של חברות חלוקת חשמל ונשמח ללוות את חברות החלוקה, המעוניינות בכך, בתהליכי הבקרה והניתוח כמפורט לעיל.

בדבר הבהרות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אלון ראובני, בטלפון: 052-4771747 או בדוא"ל  alonr@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן