PDF להורדה

נוהל גילוי מרצון – הזדמנות נוספת (ואולי אחרונה)

שנה: 2017

מספר החוזר: 101.2017


ברצוננו לעדכנכם, כי על רקע יישומו הקרב של הסכם ה-CRS לחילופי מידע אוטומטיים בין רשויות המס בארץ ובחו"ל (הסכם העומד להגביר משמעותית את המאבק בהון השחור), פרסמה רשות המסים, ביום 12 לדצמבר 2017, "נוהל גילוי מרצון" חדש, אשר מטרתו לאפשר לישראלים שעברו על החוק ולא דיווחו כנדרש (לרשויות המס בארץ), על כלל הכנסותיהם והונם, לבצע הליך של "גילוי מרצון", לשלם את המסים כדין ובכך להימנע מהליכים פליליים.

תוקף הנוהל החדש הינו עד לסוף שנת 2019 (כאשר המסלול האנונימי יחול עד 31 בדצמבר 2018, בלבד).

מנהל רשות המסים הסביר, כי: "אל מול זרם המידע הצפוי להגיע לרשות מרשויות מס מחו"ל במסגרת פרויקט ה- CRS ומקורות אחרים, פרסום הנוהל החדש נועד לתת הזדמנות למי שטרם הסדיר את ענייניו מול רשות המסים לתת גילוי מלא של נכסיו והכנסותיו הבלתי מדווחים ולשלם את המס המתחייב".

רשות המסים חושפת, כי ישנם ישראלים רבים, בעלי חשבונות בנק זרים, שאינם מדווחים על הונם באופן הנדרש. למעשה, רשות המסים עלולות לקבל מידע זה בהתאם להסכם ה – CRS, להגיש בקשה מסודרת מהמדינה בה מתנהל החשבון, וכך לפתוח בהליכים פליליים מול הנישומים.

מסלולי והוראות הנוהל

הנוהל החדש, בדומה לנוהל הקודם, כולל 3 מסלולים: רגיל, מקוצר ואנונימי.

כאמור לעיל, תוקף הנוהל החדש הינו עד לסוף שנת 2019 (כאשר המסלול האנונימי יחול עד 31 בדצמבר 2018, בלבד).

המסלול המקוצר יתאפשר רק במקרים בהם ההון, שלא דווח, אינו עולה על 2 מיליון ש"ח וההכנסה החייבת הנובעת ממנו אינה עולה על 0.5 מיליון ש"ח.

על פי הוראות הנוהל, נישום יוכל לגלות את נכסיו ולהצהיר על הכנסותיו שלא דווחו, לשלם את המס הנגזר מהן וזאת אם יעמוד בתנאים המפורטים בנוהל. בין יתר התנאים נכללת דרישה לכך שהגילוי יהיה כן ומלא ובתום לב וכן כי במועד הפנייה לא נערכת בדיקה או חקירה ברשות המסים בעניינו של הפונה.

חשוב לציין, כי במקרים רבים, בעזרת ייעוץ נכון ומדויק לכל מקרה ומקרה, ניתן יהיה לנהל גם משא ומתן עם רשות המסים על גובה החוב.

אנו ממליצים במידת הצורך לפנות למשרדנו לשם קבלת ייעוץ וסיוע בנושא.

 

בדבר יעוץ ושאלות נוספות ניתן לפנות ל-:

עו"ד (רו"ח) גיא חן, בטלפון: 077-6467030  Guyhen@mbtcpa.co.il

רו"ח דב קלט, בטלפון: 052-5523296                 dov@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן