PDF להורדה

הזדמנויות השקעה בפרויקטים סולאריים לשנת 2018

שנה: 2017

מספר החוזר: 100.2017


לצורך עמידה ביעדי הממשלה לייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת פרסמה רשות החשמל מספר הסדרות חדשות, אשר חלקן כבר קיבל תוקף וחלקן פורסם לשימוע בדצמבר 2017, לצורך הפעלה בשנת 2018.

נזכיר, כי ממשלת ישראל קיבלה בשנת 2011 החלטה ש-10% מייצור החשמל בישראל יהיה מאנרגיות מתחדשות, עד לשנת 2020. בשנת 2016, יוצר חשמל בישראל בכמות של  67,000 MWh, מתוך כמות זו רק כ-2.2% יוצר באנרגיה מתחדשת.

כדי לעמוד ביעדי הממשלה לשנת 2020 יש להגדיל מהותית את היקפי הייצור מאנרגיה מתחדשת. כיוון שהפוטנציאל למימוש מכסות של אנרגיית רוח ואנרגיה מביו גז, עד לשנת 2020, הינו קטן, רוב תוספת היצור של אנרגיה מתחדשת מתוכנן להיות מאנרגיה סולארית.

להלן פירוט ההסדרות הסולאריות הקיימות והמתוכננות:

  • מונה נטו – יצור לצריכה עצמית
  • מונה נטו חדש – פורסם לשימוע עם שינויים קלים ביחס למונה נטו שכבר מותקן
  • מערכות קרקעיות גדולות לרשת החלוקה – לפי מכרז תעריפי
  • מערכות קרקעיות גדולות לרשת ההולכה – לפי מכרז תעריפי
  • גגות גדולים ומאגרי מים – לפי מכרז תעריפי – פורסם לשימוע
  • גגות קטנים – תעריף קבוע להזנה לרשת – פורסם לשימוע
  • ייצור לצריכה עצמית והזרמת עודפים לרשת – פורסם לשימוע

הצורך של מדינת ישראל לעמוד ביעדי הייצור מאנרגיה מתחדשת עד לשנת 2020 וההסדרות הסולאריות שפורסמו לצורך כך, יוצרות הזדמנויות השקעה לקיבוצים ומושבים להם שטחי קרקע מתאימים, שטחים לא מנוצלים של מבני משק, גגות שלא מנוצלים במלואם או מאגרים.

אנו מציעים לקיבוצים או מושבים, המעוניינים לנתח את הפוטנציאל להשקעות בפרויקטים סולאריים נוספים, לערוך ניתוח של פוטנציאל השטחים האפשריים לפרויקטים סולאריים, ניתוח מאפייני צריכת החשמל בתוך שטח המחנה ומחוצה לו וניתוח פרויקטים סולאריים שכבר הוקמו, ולהציג את מכלול הפוטנציאל לפרויקטים סולאריים נוספים אפשריים, כולל אינדיקציה לכדאיות ההשקעה בכל סוג פרויקט אפשרי, לצורך קבלת החלטות על אופק הפיתוח הסולארי המיטבי עבור הישוב.

בדבר הבהרות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אלון ראובני, בטלפון: 052-4771747 או בדוא"ל  alonr@mbtcpa.co.il

 

לוטה

נספח – טבלת השוואה המרכזת את ההסדרות הסולאריות הקיימות וההסדרות שפורסמו לשימוע לקראת שנת 2018.

נספח – טבלת השוואה המרכזת את ההסדרות הסולאריות הקיימות וההסדרות שפורסמו לשימוע לקראת שנת 2018:

פרטים ייצור עצמי מונה נטו –  קיים יצור עצמי  מונה נטו  – חדש מכרזי תעריף לשטחים חקלאיים  – לרשת החלוקה וההולכה מכרזי תעריף – לגגות גדולים ומאגרי מים יצור עצמי והזרמת עודפים לרשת עד 15 KWp  ועד  50KWp יצור לצריכה עצמית והזרמת עודפים לרשת ללא מכרז – חדש
סטטוס מכסה שנוצלה כ-150 MWp פורסם לשימוע מכסה פנויה כ-250 MWp מכסה שפורסמה עד כ-1,500 MWp פורסם לשימוע מכסה ראשונית 50 MWp פורסם לשימוע מכסה ראשונית 300 MWp פורסם לשימוע ללא מגבלה
הספק מרבי 5 MWp 5 MWp מוגבל בגודל החיבור הקיים עד 10 MWp חלוקה, מעל – הולכה עד 10 MWp עד 50 KWp לא מוגבל
שטח גג/קרקע/מאגר עד 6 דונם גג, קרקע, מאגר גגות ומאגרים בלבד עד 6 דונם מעל 120 דונם קרקעי (חקלאי או מבני משק) עד כ-12 דונם גגות או מאגרים גגות שעד 600 מ"ר גגות ושטחי מבני משק ללא הגבלה
מודל עסקי חסכון ברכישת חשמל וקבלת קרדיט על פליטה חסכון ברכישת חשמל וקבלת קרדיט תעריף הזנה לרשת לפי מכרז תעריף הזנה לרשת לפי מכרז תעריף קבוע להזנה לרשת חסכון ברכישת חשמל ועלות יצור שולית עבור פליטות
תעריף לקוט"ש תעריף הצריכה בניכוי 1.5 אגורות דמי איזון ובניכוי עלות תשתית בגין הקרדיט 1-4 אגורות לקוט"ש כמו מונה נטו קיים, אולם בניכוי נוסף של עלויות גיבוי 3 אגורות לקוט"ש 19.9 אגורות במכרז הראשון.

יקבע במכרזים העתידיים

עדין לא פורסם מכרז – הערכה בין 20-30 אגורות גגות ביתיים עד 15 KWp – 38.9 אגורות. גגות עסקיים עד 50 KWp – 33.2 אגורות שימוש עצמי לפי תעריפי הצריכה בניכוי עלות מערכתית –

כ-6.3 אגורות. פליטה לפי עלות יצור שולית לפי אומדן 16-22 אגורות לקוט"ש

תקופת רישיון ללא מגבלה 25 שנים 23 שנה צמוד 25 שנים צמוד 25 שנים לא צמוד 25 שנים
ערבות נדרשת אין אין 100 ש"ח

ל-KWp בהגשה,

300 ש"ח לאחר זכייה

50 ש"ח

ל-KWp בהגשה,

100 ש"ח לאחר זכייה

אין אין
דילוג לתוכן