PDF להורדה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב – ינואר 2023

שנה: 2023

מספר החוזר: 13.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי ספר תעריפי המים המעודכן לשנת 2023[1], פורסם לציבור.

להלן עיקרי השינויים וההדגשים העיקריים שלנו לטיפול בנושא המים בתקופה הנוכחית:

תעריפי המים הביתיים

תעריפי רכישת המים מחברת מקורות: התעריף הנמוך לכמות מוכרת – הוזל בשיעור של כ-3.6%, התעריף הגבוה עבור כמות נוספת – התייקר בשיעור של כ-2.3%; תעריף הגינון הציבורי הוזל בשיעור של כ-0.6%.

במקביל תעריפי החיוב של ספקי המים לצרכנים, התייקרו בשיעורים שבין 3.5% – 6.9%.

מרווח כספי לפעילות אספקת המים

משמעות ההתאמה בתעריפי רכישת המים מחברת מקורות ובמכירה לצרכנים, הינה כי המרווח הכספי הקיים לפעילות אספקת המים ביישוב המתוכנן, עלה בשיעור של כ-12% ועומד על כ-2.6 ש"ח/מ"ק. החיסכון בעלות המים לגינון ציבורי בייחס לעלות המים בכמות הנוספת, הינו 1.9 ש"ח/מ"ק, עלייה בשיעור של כ-9.9% ביחס לחיסכון שהיה בחודש יולי 2022.

תעריפי המים החקלאיים

תעריפי המים החקלאיים, הנרכשים מחברת מקורות, התייקרו בשיעור של כ-2.2% ועומדים על כ-1.983 ש"ח/מ"ק, ובאזור נטול חלופה (נסמך מים שפירים) – 1.684 ש"ח/מ"ק.

השפד"ן התייקר בשיעור של כ- 5.6% ביחס לתעריפי חודש יולי 2022 ומחירו עומד על 1.624 ש"ח/מ"ק.

מפיקי מים עצמיים

לאור תיקון 27 לחוק המים, תעריפי חברת מקורות מהווים את תעריפי הייחוס עבור חישוב דמי המים, וההתייקרויות המפורטות יגולגלו בהתאמה לתשלומי דמי המים.

תעריף הייחוס עבור ספק מפיק מבארות פרטיים לכמות מוכרת ירד בשיעור של כ-3.7%, ולכמות שמעל המוכרת עלה בשיעור של כ-2.1% .

החל מיום 1 בינואר 2023 נכנס לתוקפו מנגנון חדש לחישוב עלות מוכרת לבעלי רישיונות הפקה בגין קידוחים.

המנגנון החדש מחלק את הקידוחים לקידוחים ישנים, אשר סיימו את אורך הקיים וראויים לחידוש (מעל 50 שנה), אשר לגביהם יקבע תעריף אחיד שמייצג עלות משתנה בסך 0.82 ש"ח למ"ק וקידוחים חדשים שיזכו להכרה מואצת בעלויות ההון.

 

מצורף לחוזר טבלה המציגה את תמצית השינוי בתעריפי המים לתחילת שנת 2023.

 

 

אנו מזמינים את לקוחותינו לכנס ייעודי, שמארגן ארגון עובדי המים בנושא עלויות הקידוחים, שיתקיים ביום 1 בפברואר 2023. בקיבוץ אייל.

לפרטים ניתן לפנות לאילנה בטלפון 09-7903444.

 

 

 

בשאלות  בנוגע לניהול משק המים בישוב ניתן לפנות למשרדנו לאנשי הקשר הבאים:

רו"ח אלון ראובני: 052-4771747,  alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר: 050-8658208,   boazs@mbtcpa.co.il

רו"ח לימור לטאי עובד: 054-5816814,  limoro@britcpa.co.il

 

[1]  ספר תעריפי המים והביוב תעריפים לצרכני מים וביוב (מקורות, ספקים מקומיים ותאגידים) – 1.1.2023.

דילוג לתוכן