PDF להורדה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב – ינואר 2022

שנה: 2022

מספר החוזר: 9.2022


ברצוננו לעדכנכם, כי ספר תעריפי המים המעודכן לשנת 2022[1], הועלה לאתר רשות המים.

להלן עיקרי השינויים וההדגשים העיקריים שלנו לטיפול בנושא המים בתקופה הנוכחית:

תעריפי המים הביתיים

תעריפי רכישת המים מחברת מקורות הוזלו: תעריף נמוך לכמות מוכרת – הוזלה בשיעור של כ-18.0%, תעריף גבוה עבור כמות נוספת – הוזלה בשיעור של כ-4.6%; תעריף גינון ציבורי הוזלה בשיעור של כ-2.6%.

במקביל תעריפי החיוב של ספקי המים לצרכנים, הוזלו בשיעורים שבין 2.0% – 5.3%.

מרווח כספי לפעילות אספקת המים

כתוצאה, מהוזלת תעריף רכישת המים מחברת מקורות ובמכירה לצרכנים, המרווח הכספי הקיים לפעילות אספקת המים עלה במעט בשיעור של כ-0.7% ועומד על כ-2.4 ש"ח/מ"ק. החסכון בעלות המים לגינון ציבורי ביחס לעלות המים בכמות הנוספת, הינו 1.75 ש"ח/מ"ק – ירידה  בשיעור של כ-8.2% ביחס לחסכון שהיה בחודש יולי 2021.

תעריפי המים החקלאיים

תעריפי המים החקלאיים, הנרכשים מחברת מקורות, התייקרו במעט בשיעור של כ-0.8% ועומדים על כ-1.877 ש"ח/מ"ק, ובאזור נטול חלופה (נסמך מים שפירים) – 1.594 ש"ח/מ"ק.

השפד"ן התייקר בשיעור של כ-4.1%, ביחס לתעריפי חודש יולי 2021, ומחירו עומד על 1.488 ש"ח/מ"ק.

מפיקי מים עצמיים

לאור תיקון 27 לחוק המים, תעריפי חברת מקורות מהווים את תעריפי הייחוס עבור חישוב דמי המים, וההתייקרויות המפורטות יגולגלו בהתאמה לתשלומי דמי המים.

תעריף הייחוס עבור ספק מפיק מבארות פרטיים לכמות מוכרת ירד בשיעור של כ-19%, ולכמות שמעל המוכרת בשיעור של כ-4.6% בעוד שהעלויות המוכרות למפיקים הפרטיים עלו בשיעור של כ-1.8%, ועל כן דמי המים בהפקה לבית ירדו בממוצע בכ-7%, ודמי המים בהפקה לחקלאות ירדו בשיעור של כ-4.5%.

נזכיר, כי בשנת 2021, צומצמה כמות ההפקה הבסיסית לכדי 1,000 שעות הפקה ראשונות עבור ספיקת באר של 100 מק"ש. למפיקים בעלי בארות עם ספיקה גבוהה יותר תוכר כמות בסיס קטנה יותר, וכפועל יוצא יתייקרו עבורם דמי המים. בארות בעומק רב יותר מ-175 מטר, יקבלו תוספת מסוימת לעלות המוכרת.

בנספח המצורף לחוזר טבלה המציגה את תמצית השינוי בתעריפי המים לתחילת שנת 2022.

המעוניינים בספר התעריפים המלא לשנת 2022 – לחצו כאן

בשאלות  בנוגע לניהול משק המים ביישוב ניתן לפנות למשרדנו לאנשי הקשר הבאים:

רו"ח אלון ראובני: 052-4771747,  alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר: 050-8658208,   boazs@mbtcpa.co.il

רו"ח לימור לטאי עובד: 054-5816814,  limoro@britcpa.co.il

נספח – טבלה המציגה את תמצית השינוי בתעריפי המים לתחילת שנת 2022

 

 

 

[1]  ספר תעריפי המים והביוב תעריפים לצרכני מים וביוב (מקורות, ספקים מקומיים ותאגידים) – 1.1.2022

דילוג לתוכן