PDF להורדה

עדכונים שוטפים בנושא ניהול משק המים ביישוב – ינואר 2021

שנה: 2021

מספר החוזר: 10.2021


ברצוננו לעדכנכם, כי ספר תעריפי המים המעודכן לשנת 2021[1], הועלה לאתר רשות המים.

להלן עיקרי השינויים וההדגשים העיקריים שלנו לטיפול בנושא המים בתקופה הנוכחית:

תעריפי המים הביתיים

תעריפי רכישת המים מחברת מקורות הוזלו במעט: תעריף נמוך לכמות מוכרת – הוזלה בשיעור של כ-6.6%, תעריף גבוה עבור כמות נוספת – הוזלה בשיעור של כ-1.1%; תעריף גינון ציבורי הוזלה בשיעור של כ-1.3%.

במקביל תעריפי החיוב של ספקי המים לצרכנים, הוזלו בשיעור מינורי של כ-0.1%.

מרווח כספי לפעילות אספקת המים

משמעות ההתאמה בהוזלת תעריף רכישת המים מחברת מקורות ובמכירה לצרכנים הינה, כי המרווח הכספי הקיים לפעילות אספקת המים עלה במעט בשיעור של כ-2.6% ועומד על כ-2.4 ש"ח/מ"ק. החיסכון בעלות המים לגינון ציבורי ביחס לעלות המים בכמות הנוספת, הינו כ-1.78 ש"ח/מ"ק, עלייה בשיעור של כ-3.6% ביחס לחיסכון שהיה בחודש יולי 2020.

תעריפי המים החקלאיים

תעריפי המים החקלאיים, הנרכשים מחברת מקורות, התייקרו במעט ועומדים על כ-1.852 ש"ח/מ"ק, ובאזור נטול חלופה (נסמך מים שפירים) – 1.567 ש"ח/מ"ק.

תעריף השפד"ן התייקר בשיעור של כ-5.9% ביחס לתעריף בחודש יולי 2020 ומחירו עומד על 1.416 ש"ח/מ"ק.

על פי פרסומי רשות המים השפד"ן צפוי להתייקר בכ-3.2%, מידי שנה, בשנתיים הבאות ולהתייצב על מחיר של 1.508 ש"ח/מ"ק בשנת 2023.

 

מפיקי מים עצמיים

מפיקי מים עצמיים זכרו – לאור תיקון 27 לחוק המים, תעריפי חברת מקורות מהווים את תעריפי הייחוס עבור חישוב דמי המים, וההתייקרויות המפורטות יגולגלו בהתאמה לתשלומי דמי המים.

תעריף הייחוס עבור ספק מפיק מבארות פרטיים ירד בשיעור ממוצע של כ-3%, בהתייחס לסוגי המים השונים, בעוד שהעלויות המוכרות למפיקים הפרטיים נשחקו בשיעור של כ-0.2%, ועל כן דמי המים בהפקה לבית ירדו בממוצע בכ-5%, מאידך דמי המים בהפקה לחקלאות עלו בשיעור ממוצע של כ-2.5%.

בשנת 2021, צומצמה כמות ההפקה הבסיסית לכדי 1,000 שעות הפקה ראשונות עבור ספיקת באר של 100 מק"ש. למפיקים בעלי בארות עם ספיקה גבוהה יותר תוכר כמות בסיס קטנה יותר, וכפועל יוצא יתייקרו עבורם דמי המים. בארות בעומק רב יותר מ-175 מטר, יקבלו תוספת מסוימת לעלות המוכרת.

 

בנספח המצורף לחוזר טבלה המציגה את תמצית השינוי בתעריפי המים לתחילת שנת 2021.

המעוניינים בספר התעריפים המלא לשנת 2021 – לחצו כאן

 

 

בשאלות  בנוגע לניהול משק המים בישוב ניתן לפנות למשרדנו לאנשי הקשר הבאים:

רו"ח אלון ראובני: 052-4771747,  alonr@mbtcpa.co.il

רו"ח בועז ספיר: 050-8658208,   boazs@mbtcpa.co.il

רו"ח לימור לטאי עובד: 054-5816814,  limoro@britcpa.co.il

 

 

 

 

 

 

נספח – טבלה המציגה את תמצית השינוי בתעריפי המים לתחילת שנת 2021 (מצ"ב בקובץ PDF)

[1]  ספר תעריפי המים והביוב תעריפים לצרכני מים וביוב (מקורות, ספקים מקומיים ותאגידים) – 1.1.2021.

דילוג לתוכן