PDF להורדה

מיסוי כספי פרישה (קיבוע זכויות) – עדכון וניסיון נצבר

שנה: 2023

מספר החוזר: 69.2023


ברצוננו לעדכן, על התנסות שצברנו בתחום מיסוי כספי פרישה (קיבוע זכויות), זאת בהמשך לחוזרנו מספר 42/23, בנושא זה.

נזכיר, שבמהלך פברואר 2023, העבירה רשות המסים הנחיות לכל פקידי השומה, כי כתנאי לקבלת פטור ממס בגין קצבה מזכה נדרשים כל חברי הקיבוץ הגמלאים לבצע תהליך של קיבוע זכויות.

לאחרונה, מבדיקות שערכנו, לאור תלונות שהגיעו מחברי קיבוצים ומקיבוצים – מצאנו שגיאות מהותיות בהצגת הנתונים עצמם, וכן באופן הגשת הבקשות לקיבוע זכויות, שהוגשו לפקידי השומה על ידי גורמים, שאינם בקיאים במיסוי הייחודי של חברי קיבוצים בכלל ובמיסוי וקיבוצים בפרט. התוצאה – פגיעה בהטבות המס המגיעות לחבר, וכן פגיעה בחישוב המס הכולל של הקיבוץ.

יודגש, כי תהליך תיקון הליקויים, לאחר שהבקשות לקיבוע זכויות נשלחות לפקידי השומה,  הינו מסורבל, ארוך וכרוך בתוספת הוצאות מיותרות.

יובהר, כי תהליך קיבוע הזכויות הינו מרכיב אחד בלבד מתהליך כולל של מיצוי מלוא הזכויות במיסוי כספי הפרישה. כפי שצוין למיסוי הפרישה משמעות כספית נכבדת הן לחבר הבודד והן לקיבוץ. על כן, מומלץ להיעזר במומחה מיסוי, הבקיא הן במיסוי הייחודי של חברי קיבוץ והן במיסוי הקיבוץ, בכדי לקבל את הטבות המס המגיעות.

מדוע כדאי לבצע תכנון מיסוי כספי הפרישה

מטרת התכנון המקדים של מיסוי כספי הפרישה הינה, בין השאר, לבחון מהם החסכונות לפנסיה (תגמולים ו/או פיצויים) שכדאי למשוך בסכום הוני (חד פעמי), ומה כדאי למשוך בדרך של קצבה חודשית. זאת, תוך יצירת אופטימיזציה של המיסוי הכולל של הפורש עם מקורות הכנסה אחרים, כגון: הכנסות משותפות מתאגידי הקיבוץ, הכנסות ממקורות פאסיביים (ניירות ערך, דמי שכירות וכדומה), עבודה אצל מעסיקים שונים ועוד. מיצוי הטבות המס  –  מביא לחסכון בתשלומי המס, בד בבד עם התחשבות בצרכים האישיים של הפורש (כגון: גובה ההכנסה והפנסיה החודשית הצפויה, העדפות החוסך במשיכת כספים הוניים ומצבו הבריאותי).

מתי כדאי לבצע תכנון פרישה

  • לפני פרישה לגמלאות.
  • בסמוך לגיל הפרישה לפי חוק (גם במקרה של המשך עבודה לאחר גיל הפרישה).
  • בעת החלפת מקום עבודה ומעבר בין תפקידים.

 

משרדנו מציע שירות כולל לחבר הקיבוץ הבודד וכן במרוכז לקיבוץ בהקשר למיסוי כספי פרישה:

  • ייעוץ מס בעת פרישה לגמלאות, בעת עזיבת מקום עבודה או פטירה של בן/בת זוג או הורה.
  • ייעוץ פרישה עבור חברי קיבוצים תוך התייחסות להיבטים הייחודיים של חברי הקיבוץ.
  • ייצוג והגשת מסמכים לרשות המסים.
  • קיבוע זכויות לפני פרישה.
  • תכנון כלכלי לפורשים.

  

למידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור:  052-3287049,  avim@mbtcpa.co.il

יועצת פנסיונית אורנה כהן: 03-6382864,  orna@mbtcpa.co.il

 

דילוג לתוכן