PDF להורדה

הוראת מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה לסיוע לקליטת עובדים נוספים – נוסח מעודכן

שנה: 2023

מספר החוזר: 89.2023


ברצוננו לעדכנכם, כי פורסם עדכון להוראה[1] בדבר נהלי תכנית סיוע לקליטת עובדים נוספים בעסקים בישראל.

להלן עיקרי ההוראה המעודכנת:

  • מגיש הבקשה הינו תאגיד או עוסק מורשה (למעט מי שעוסק במתן שירותי כוח אדם של עובדיו לעבודה אצל הזולת) ותאגיד ללא כוונת רווח ובלבד שהסיוע ניתן לפעילות העסקית.
  • עיקר עיסוקו של העסק באחד מהענפים שנקבעו בהוראה.

עיקרי התנאים המחויבים מכוח כל מסלול:

  מסלול א' מסלול ג'
מיקום העסק אזור סיוע: אזורי עדיפות לאומית ותחום ירושלים כל הארץ
מינימום העסקה של עובדים חדשים לפחות 3 עובדים חדשים או 2 עובדים חדשים עם מוגבלות או צעירים חסרי מעש
תמהיל אוכלוסיות ששיעור השתתפותן במשק נמוך (חרדים, האוכלוסייה הערבית, לרבות דרוזים בדואים וצ'רקסים, אנשים עם מוגבלות והורים יחידים( לפחות 30% לפחות 90%
שכר ברוטו מינימלי לעובד ·     שכר ברוטו חודשי לעובד – 8,200 ש"ח

·     עובדים שטרם מלאו להם 24 שנים במועד קליטתם / צעירים חסרי מעש / עובדים חסרי ניסיון תעסוקתי – 7,000 ש"ח

·     אדם עם מוגבלות – שכר מינימום או שכר מינימום מותאם

שיעור תמיכה מדורג שיעור התמיכה במסלול א' – 20% מעלות מעביד ל-24 חודש

שיעור התמיכה במסלול ג' – 30% מעלות מעביד ל-24 חודש

תקרת השכר בגינה יינתן סיוע 16,000 ש"ח

 

הסיוע יינתן למשך 24 חודשים, בדרך של הקצאה תחרותית.

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח אבי אלמגור:  052-3287049,  avim@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

[1] הוראת מנכ"ל 4.17.

דילוג לתוכן