PDF להורדה

תשלום מענק למקבלי קצבאות נכות

שנה: 2020

מספר החוזר: 143.2020


ברצוננו לעדכנכם בהודעת המוסד לביטוח לאומי בדבר תשלום מענק למקבלי קצבאות נכות[1].

המענק ישולם למי שמקבל אחת מהקצבאות האלה:

 • קצבת נכות כללית.
 • קצבת שירותים מיוחדים.
 • קצבת ילד נכה.
 • קצבת אזרח ותיק (זקנה) עם השלמה לקצבת נכות כללית.

יובהר,

 • מקבלי קצבת נכות מעבודה לא זכאים למענק.
 • מקבלי יותר מקצבה אחת – יקבלו כמה מענקים (בהתאם לכמות הקצבאות).

לדוגמה: מי שמקבל קצבת נכות כללית וקצבת שירותים מיוחדים או מי שמקבל קצבת אזרח ותיק עם השלמה לנכות וקצבת שירותים מיוחדים – יקבל שני מענקים, אחד עבור כל קצבה.

 • נכה השוהה במוסד, והמוסד מקבל את הקצבה עבורו – לא יקבל מענק עבור החודשים שבהם שהה במוסד.

תשלום וסכום המענק

המענק ישולם באופן אוטומטי בשתי פעימות: פעימה ראשונה שולמה בחודש אוקטובר 2020 ופעימה שנייה תשולם בחודש דצמבר 2020.

סכום המענק יחושב לפי מספר קצבאות הנכות המשולמות למבוטח עבור שנת 2020 ודרגת הנכות.

מענק למקבלי קצבת נכות כללית

סכום המענק מחושב לפי דרגת הנכות (אי-כושר) שנקבעה:

מענק למקבלי קצבת אזרח ותיק עם השלמה לקצבת נכות כללית

מענק בהתאם למענק מקבלי קצבת נכות כללית.

סכום המענק מחושב לפי  מספר ההשלמות לקצבת נכות שהמבוטח קיבל בשנת ודרגת הנכות.

 

מענק למקבלי קצבת שירותים מיוחדים

סכום המענק הינו לפי שיעור הקצבה:

 

יובהר, כי:

 • מקבלי קצבת נכות כללית וקצבה לשירותים מיוחדים יקבלו שני מענקים – אחד עבור כל קצבה.
 • מונשמים המקבלים תוספת לקצבת שירותים מיוחדים יקבלו מענק נוסף בסך 5,341 ש"ח עבור כל חודש שבו קיבלו את התוספת לקצבה בשנת 2020.

לדוגמה: מי שמשולמת לו תוספת למונשם מחודש ינואר 2020 יקבל בחודש אוקטובר מענק נוסף בסך 53,410 ש"ח ובחודש דצמבר מענק בסך 10,682 ש"ח.

מענק למקבלי קצבת ילד נכה

סכום המענק מחושב לפי שיעור הקצבה והניקוד שנצבר בבדיקת התלות בזולת:

 

 • מקבלי קצבה בשיעור של 50% / 100% ואשר צברו 8 נקודות ויותר בבדיקת תלות – יקבלו מענק בסך 490 ש"ח לחודש (כמו מי שמקבל קצבה בשיעור 188%).
 • מונשמים המקבלים תוספת לקצבת ילד נכה – יקבלו מענק נוסף בסך 5,341 ש"ח על כל חודש שבו קיבלו את התוספת לקצבה בשנת 2020.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל:

עוזי שטנגר  03-6382861,  uzi@britcpa.co.il

אבי סויסה  03-6382818,  avi_s@britcpa.co.il

[1] בהתאם לחוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 218 – הוראת שעה)(מענק חד-פעמי חלף הגדלת קצבאות הנכות לשנת 2020), תשפ"א-2020.

דילוג לתוכן