PDF להורדה

תשלום למעסיקים עבור ימי בידוד ששולמו לעובדים

שנה: 2021

מספר החוזר: 2.2021


ברצוננו לעדכנכם בהודעת המוסד לביטוח לאומי, כי הביטוח הלאומי יפצה מעסיקים, בגין תשלום שכר ימי מחלה לעובדיהם ששהו בבידוד, באמצעות החזר תשלום השכר עבור ימי הבידוד במהלך התקופה מ-1 באוקטובר 2020 ועד 31 במרץ 2021.

נציין, כי בהתאם להוראת שעה[1], עד ליום 31 במרץ 2021 – עובד השוהה בבידוד מחמת נגיף הקורונה, ולפיכך נעדר מעבודתו עקב היותו בבידוד לפי צו בריאות העם – זכאי לתשלום מלוא שכרו ממעסיקו עבור ימי הבידוד, למעט עבור היום הראשון של הבידוד.

מעסיקים יוכלו להגיש בקשות לשיפוי החל מיום 1 בפברואר 2021.

להלן עיקרי ההודעה:

 • עובד השוהה בבידוד הזכאי לתשלום שכר עבור ימים אלו

עובד שנעדר מעבודתו משום שהוא חייב לשהות בבידוד או משום שהוא שוהה בבידוד בשל חובת בידוד של ילדו עד גיל 16, ודיווח על כך למשרד הבריאות לפי האמור בצו והמציא למעסיקו העתק מהדיווח.

יודגש, כי אם העובד דיווח למשרד הבריאות על בידוד באיחור, התשלום יהיה לכל היותר עבור 4 ימים רטרואקטיבית מיום הדיווח למשרד הבריאות, ולכן חשוב לוודא שהעובדים מדווחים על תקופת הבידוד למשרד הבריאות בזמן אמת[2].

יצוין, כי עובד שעבד בתקופת הבידוד וקיבל שכר, לא יהיה זכאי לדמי בידוד ממעסיקו בעד פרק הזמן בו עבד וכן, המעסיק לא יהיה זכאי לתשלום מהביטוח הלאומי בגין שכר ששילם בעד פרק הזמן בו עבד העובד.

כמו כן, עובד ששהה בבידוד בשל הגעתו לישראל ממדינה שלא נשלח אליה מטעם מעסיקו – אינו זכאי לדמי בידוד.

 • זכאות לדמי בידוד

כאמור לעיל, המעסיק זכאי להחזר עבור תשלום ימי עבודה לעובד עבור הימים שבהם נעדר העובד מהעבודה בתקופת הבידוד למעט עבור יום ההיעדרות הראשון בתקופת הבידוד.

יובהר, כי ניתן להגיש בקשה להחזר עבור כל עובד ששהה בבידוד, אך לא יותר ממספר העובדים הרשומים בחברה בחודש הבידוד.

 • סכום ההחזר

עבור יום הבידוד הראשון – המעסיק לא יקבל תשלום.

עבור יום הבידוד השני – המעסיק יקבל 100% מעלות יום הבידוד ששילם לעובד.

עבור יתר הימים – המעסיק יקבל תשלום לפי מספר העובדים בעסק (נכון ל-1 באוגוסט 2020), לפי הפירוט הבא:

 • מי שמעסיק 20 עובדים או פחות – יקבל 75% מעלות יום בידוד ששילם לעובד.
 • מי שמעסיק יותר מ-20 עובדים – יקבל 50% מעלות יום בידוד ששילם לעובד.
 • ניכוי דמי בידוד מצבירת ימי מחלה

מתקופת ימי המחלה הצבורה של העובד ניתן לנכות את ימי העבודה שבהם נעדר העובד וששולמו לו בעדם דמי בידוד ובלבד שלא ינוכו יותר מ- 4 ימי עבודה.

 • אופן הגשת הבקשה להחזר

את הבקשה יש להגיש לביטוח לאומי באופן מקוון עד 60 ימים מתום החודש שבו הסתיימה תקופת הבידוד.

הבקשה תוגש בדרך שיורה על כך המוסד לביטוח לאומי באתר האינטרנט שלו ותכלול הצהרה של המעסיק על התשלום ואת המידע שלהלן:

 • שם המעסיק ומספר מזהה, מספר טלפון, כתובת דואר אלקטרוני, מספר חשבון בנק ומספר תיק ניכויים, של המעסיק;
 • שם, שם משפחה ומספר זהות, או מספר דרכון של העובד, שבאמצעותו דיווח העובד למשרד הבריאות על הימצאותו בבידוד, וכן מספר טלפון וכתובת דואר אלקטרוני של העובד;
 • המשרה שבה הועסק העובד אצל המעסיק ב-3 החודשים שקדמו לתקופת הבידוד;
 • מועד תחילת תקופת הבידוד של העובד, מועד סיומה ומספר הימים בתקופת הבידוד שבשלהם שילם לעובד דמי בידוד בציון הסיבה שבשלה זכאי העובד לדמי בידוד;
 • גובה דמי הבידוד לפי שווים ביום העבודה הראשון לתקופת הבידוד, השכר הממוצע של העובד ברבעון האחרון שלפיו חושב שווי דמי הבידוד, והעלות שבה נשא המעסיק הנובעת מזכאות העובד לדמי בידוד.

לקראת מועד הגשת בקשות השיפוי (כאמור החל מיום 1 בפברואר 2021) – נעדכן לפי הצורך.

נציין, כי לפי תשובה שקיבלנו מהמוסד לביטוח לאומי – הקיבוץ כמעסיק זכאי לשיפוי מביטוח לאומי בגין כניסת עובד חבר קיבוץ לבידוד.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות ל:

עוזי שטנגר:  03-6382861,  uzi@britcpa.co.il

אבי סויסה:  03-6382818,  avi_s@britcpa.co.il

[1] הוראת שעה מכוח חוק התכנית לסיוע כלכלי (נגיף הקורונה החדש)(הוראת שעה)(תיקון מס' 3), תשפ"א-2020.

[2] ל"דיווח עצמי על בידוד בית – מגע עם חולה" – לחצו כאן

דילוג לתוכן