PDF להורדה

תקנות פחת מואץ על ציוד שנרכש החל מ-1 בספטמבר 2020 ועד ה-30 ביוני 2021 – פורסמו ברשומות

שנה: 2020

מספר החוזר: 152.2020


בהמשך לחוזרנו 147/20 בדבר אישור תקנות פחת מואץ על ידי ועדת הכספים של הכנסת, ברצוננו לעדכנכם, כי תקנות מס הכנסה (פחת מואץ בתקופת ההתמודדות עם נגיף הקורונה), תשפ"א-2020, פורסמו ברשומות.

כזכור התקנות קובעות, כי העוסקים במשק יהיו רשאים לתבוע פחת בשיעור כפול משיעור הפחת הקבוע בפקודת מס הכנסה, על ציוד שנרכש החל מה-1 בספטמבר 2020 ועד ה-30 ביוני 2021.

הטבה זו תקטין את ההכנסה החייבת של אותם עסקים בשנים הקרובות, ובכך תביא להקטנת נטל המס עליהם ותעודד רכישת ציוד.

להלן עיקרי התקנות:

ההטבות יינתנו בגין רכישת ציוד, כהגדרתו בתקנות הפחת, לרבות מכונות ורכב עבודה, שאינו משאית, ולמעט נכסים בלתי מוחשיים, בתנאים הבאים:

 • הציוד נרכש החל מה-1 בספטמבר 2020 ועד ה-30 ביוני 2021 ("התקופה הקובעת").
 • הציוד החל לשמש בישראל לשם ייצור הכנסה בתוך 3 חודשים מיום הרכישה או עד ה-30 ביוני 2021, המאוחר מבניהם.
 • לגבי ציוד, שלא ניתן להפעילו בתוך 3 חודשים מיום רכישתו או ציוד במפעל תעשייתי[1] – הציוד החל לשמש בישראל לשם ייצור הכנסה עד 9 חודשים מיום רכישתו.
 • הציוד מופעל בישראל.
 • סך הפחת המנוכה לא יעלה על מחירו המקורי של הנכס.

 

 

 • הציוד משמש בייצור הכנסה בידי הנישום בפעילותו בישראל בכל התקופה שמיום תחילת השימוש בציוד ועד תום שנת המס שבשלה נתבע הפחת, לפחות.
 • נישום אשר בחר בניכוי פחת מואץ, תחול בחירתו על כל הציוד אשר רכש בתקופה הקובעת.
 • באם הציוד בגינו נוכה הפחת המואץ יימכר ל"קרוב"[2] בתוך 4 שנים מיום קנייתו – תישלל הזכות לניכוי פחת בגינו בידי הרוכש.

יצוין, כי הטבת הפחת המואץ לא תחול במקרים הבאים:

 • רכישת ציוד מ"קרוב".
 • רכישה ללא תמורה.
 • רכישה בהתאם לסעיף 85 לפקודה[3].
 • רכישה שחלו עליה הוראות חלק ה2 לפקודה (שינוי מבנה ומיזוג) בהתאם למפורט בתקנות.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002162,  zohark@britcpa.co.il

[1] "מפעל תעשייתי" – כהגדרתו בסעיף 51 לחוק עידוד השקעות הון, תשי"ט-1959 – מפעל בישראל שעיקר פעילותו בשנת המס היא פעילות ייצורית, למעט ולרבות פעילויות המפורטות בהוראות החוק.

[2] "קרוב" – כהגדרתו בסעיף 88 לפקודת מס הכנסה, ולגבי "חבר בני-אדם" – "חבר-בני-אדם שבהחזקת אדם או קרובו, אדם המחזיק בו וחבר בני-אדם המוחזק בידי אדם המחזיק בו; לעניין הגדרה זו, "החזקה" – במישרין או בעקיפין, לבד או יחד עם אחר, ב-25% לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי השליטה.

[3] מלאי עסקי בעסק שהפכוהו לנכס קבוע באותו עסק.

דילוג לתוכן