PDF להורדה

תקנות חדשות של בנק ישראל לגבי שיקים

שנה: 2019

מספר החוזר: 66.2019


ברצוננו לעדכנם, אודות התקנות החדשות של בנק ישראל, במסגרת החוק לצמצום השימוש במזומן[1], לגבי שיקים, אשר ייכנסו לתוקפן ב-1 ביולי 2019. בהתאם לתקנות החדשות הצד הקדמי של השיק יהיה בפורמט אחיד וכן, תהיה חובת הדפסת טבלה בצד האחורי לשיקים סחירים (שיקים ללא "למוטב בלבד").

נציין, כי הטבלה החדשה המודפסת על גב השיק נועדה למילוי פרטי המוטבים בעת שהשיק עובר ידיים, כך נוצר תיעוד של מסלול השיק מהעסק שהוציא אותו ועד למוטב שפודה את השיק.

יובהר, כי שיקים בפורמט הישן יכובדו, אך קיימת חובת מילוי פרטי המוטבים, למעט בשיקים אשר מודפסת עליהם מראש הגבלת סחירות ("למוטב בלבד"), או שיש כוונה להוסיף הגבלת סחירות במועד מאוחר יותר (ידנית או מתוך תוכנה) – אזי אין צורך להוסיף פרטים אלו.

להלן תזכורת לעיקרי המגבלות שיחולו לגבי פרעון שיקים באמצעות תאגיד בנקאי:

  • חל איסור על עוסק לתת/לקבל במסגרת עסקו "שיק פתוח" (ללא שם כנפרע או כנסב) בעד עסקה; כשכר עבודה; כתרומה; הלוואה או מתנה.
  • חל איסור על אדם שאינו עוסק לתת או לקבל "שיק פתוח" שלא במסגרת עסקית העולה על 5,000 ש"ח בעד עסקה; שירות; משכורת; תרומה; הלוואה או מתנה.
  • חל איסור על אדם להסב או לקבל שיק מוסב ללא ציון שם ומספר תעודת זהות של המסב בשיק.
  • חל איסור על כל הבנקים לכבד "שיק פתוח" ולא משנה מה הסכום הנקוב בו.
  • חל איסור על הבנקים לכבד שיק מוסב, שהסכום הנקוב בו מעל ל-10,000 ש"ח, אם בשיק לא צוינו פרטי המסב והנסב ולכבד שיק שהוסב יותר מפעם אחת, למעט הסבה בין מוסדות פיננסים ולמעט יתר המקרים המפורטים בתוספת השנייה לחוק.

לאור האמור, מומלץ למי שמחזיק בשקים "פתוחים" דחויים, שהתאריך הנקוב בהם לפרעון חל לאחר ה-1 ביולי 2019, להפקיד אותם בימים הקרובים למשמרת בבנק לאחר מילוי הפרטים החסרים.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

[1] ראו חוזרינו 65/19 ו-78/18.

דילוג לתוכן