PDF להורדה

תקן חשבונאות מספר 40 – כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים

שנה: 2020

מספר החוזר: 160.2020


ברצוננו להביא לידיעתכם כי, המוסד הישראלי לתקינה בחשבונאות פרסם את תקן חשבונאות מספר 40, כללי חשבונאות ודיווח כספי על ידי מלכ"רים. מטרת התקן לאגד את כללי החשבונאות והדיווח הכספי למלכ"רים במסגרת תקן אחד. בנוסף, התקן כולל שינויים נוספים לתקינה החשבונאית בנושא מלכ"רים, המבוססים בעיקרם על האמור בתקינה האמריקנית בנושא.

התקן כולל שינויים רבים לעומת התקינה הקיימת כיום, כגון: שינויים בכללי ההכרה בהכנסות של מלכ"רים (הכנסות מתרומות כולל נכסים ושירותים שהתקבלו ללא תמורה), שינויים בכללי ההכרה והמדידה של יצירות אמנות, נכסים היסטוריים ונכסים דומים, סיווג תזרימי מזומנים במסגרת הדוח על תזרימי המזומנים ועוד.

התקן יחול על דוחות כספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום 1 בינואר 2021 או לאחריו.

לאור העובדה שהתקן ייכנס לתוקף מחייב כבר בדוחות כספיים לתקופות המתחילות ביום 1 בינואר 2021 – היערכות מתאימה נדרשת מבעוד מועד.

להלן תמצית עיקרי השינויים:

 • תרומות של נכסים קבועים ותרומות של מזומנים להשקעה בנכסים קבועים – יוכרו כהכנסות בדוח על הפעילויות כאשר הנכס מוכן לשימושו המיועד או לאורך תקופת ההגבלה שנקבעה על ידי התורם (ולא כתוספת לנכסים נטו כפי שהיה מקובל עד כה).
 • מלכ"ר יידרש לכלול שירותים, שהתקבלו ללא תמורה, אם מתקיימים שלושת התנאים הבאים:
 • אותם השירותים הם בעלי ערך כספי מהותי על בסיס כולל, ביחס להיקף הפעילות של המלכ"ר.
 • ניתן להעריך את שווים ההוגן של אותם שירותים באופן מהימן.
 • השירותים הם מהסוג הדורש מיומנות ומומחיות מקצועיים, ושלולא היו מתקבלים היה המלכ"ר נאלץ לרכשם בתמורה או שהשירותים יוצרים או מגדילים נכס לא פיננסי.
 • הכרה בהכנסות, לרבות הכרה בתרומות:
 • הבחנה בין תרומה מותנית לתרומה בלתי מותנית – תרומה מותנית היא תרומה שכוללת התניה שהטיל תורם. התניה שהטיל תורם היא תנאי, שמייצג חסם שיש להתגבר עליו, לפני שהמלכ"ר המקבל יהיה זכאי לנכסים שהועברו או לנכסים שהובטחו. חסם בדרך כלל קובע דרישות ספציפיות למלכ"ר לגבי השימוש בנכסים שהועברו על מנת שהמלכ"ר יהיה זכאי להם. לעומת זאת, הגבלות, שהוטלו על ידי התורם, מגבילות את השימוש בתרומה, אך אינן משפיעות על הזכאות של המלכ"ר לתרומה.
 • תרומות בלתי מותנות שהתקבלו – יוכרו בתקופה שבה התקבלו.

תרומות מותנות  – לא יוכרו עד אשר התרומה הופכת לבלתי מותנית.

הבטחה בלתי מותנית תוכר בתקופה שבה התקבלה ההבטחה בתנאי שקיימות ראיות מספיקות בצורת תיעוד הניתן לאימות שניתנה הבטחה.

תרומה מותנית או הבטחה מותנית יוכרו רק כאשר ההתניות שבהן הן תלויות מתקיימות למעשה, כלומר כאשר התרומה המותנית או ההבטחה המותנית הופכות בלתי מותנות.

 • הכנסות מתרומות – בוטלה ההבחנה בין הגבלה פנימית להגבלה חיצונית

בהגבלת מקורות, חיצונית או פנימית, התורם למעשה מציב חסם, הקשור לביצועים הניתנים למדידה, שעל המלכ"ר להתגבר עליו, לפני שהמלכ"ר יהיה זכאי לתרומה. לפיכך, מדובר בתרומה מותנית, אשר תוכר רק כאשר המלכ"ר יתגבר על החסם.

 • בוטלה ההבחנה בין נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי זמני, לנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בעלת אופי קבוע

ההבחנה שתיוותר בדוחות הכספיים של מלכ"רים תהיה בין נכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה לנכסים נטו שלא קיימת לגביהם הגבלה.

 • סיווג בדוח על תזרימי המזומנים של תרומות שקיימת לגביהם הגבלה
 • תזרימי מזומנים מפעילויות מימון – יכללו תקבולים מתרומות שהתורם הגביל את השימוש בהן לזמן ארוך.
 • תזרימי המזומנים מפעילויות שוטפות – יכללו תקבולים מתרומות שקיימת לגביהם הגבלה, למעט תרומות שהתורם הגביל את השימוש בהן לזמן ארוך.

זאת בשונה מהתקינה כיום, לפיה כלל התקבולים מתרומות שקיימת לגביהם הגבלה נכללו בפעילויות מימון.

 • מלכ"ר רשאי לבחור מדיניות חשבונאית לגבי יצירות אומנות, נכסים היסטוריים ונכסים דומים המקיימים את הגדרת "אוסף"כלהלן:
 • הכרה בכל הפריטים אשר נרכשו או נתרמו למלכ"ר כנכסים וכהכנסות או כתוספת לנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה;
 • הכרה בכל הפריטים אשר נרכשו או נתרמו למלכ"ר כנכסים וכהכנסות או כתוספת לנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה החל ממועד שיוגדר על ידי המלכ"ר;
 • מתן גילוי בלבד ליצירות אומנות, נכסים היסטוריים ונכסים דומים אשר מתווספים לאוסף.

יצירות אומנות, נכסים היסטוריים ונכסים דומים שאינם מקיימים את הגדרת "אוסף" – יוכרו כנכסים וכהכנסות או כתוספת לנכסים נטו שקיימת לגביהם הגבלה בהתאם לשווים ההוגן במועד ההכרה לראשונה, ולאחר מכן לפי תקן חשבונאות מספר 27: "רכוש קבוע".

 • שינויים נוספים:
 • לאור ביטול האפשרות בכללי חשבונאות מקובלים להצגת פריטים מיוחדים בדוח רווח או הפסד, בוטלה האפשרות להצגת פריט מיוחד גם בדוח על הפעילויות של מלכ"רים לגבי:
 • תמורה ממימוש של רכוש קבוע, המוצג בשווי סמלי.
 • תרומות או הקצבות שהשימוש בהן הותנה על ידי נותניהן לכיסוי גרעונות משנים קודמות.
 • הצגת השוואה בין נתוני התקציב לבין נתוני הביצוע במסגרת נספח לדוחות הכספיים ולא במסגרת הביאורים לדוחות הכספיים, זאת מאחר שנתוני התקציב אינם נתונים מבוקרים.

 

לנוחותכם, מצורף קישור לתקן חשבונאות מספר 40 – לחצו כאן

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן: 03-6382800, osnat@britcpa.co.il

דילוג לתוכן