PDF להורדה

תנאים המעידים על היות מפעל מקדם חדשנות – לעניין הגדרתו כמפעל טכנולוגי מועדף

שנה: 2019

מספר החוזר: 51.2019


ברצוננו לעדכנכם, כי לאחרונה פורסמו תקנות חדשות בדבר התנאים הנדרשים בכדי שמפעל ייחשב כמפעל המקדם חדשנות לעניין הטבות המס עבור מפעל טכנולוגי מועדף[1].

אמנם התקנות מתייחסות לעניין היבטי המיסוי של מפעל טכנולוגי מועדף, אולם, לדעתנו, לאמור בתקנות אלו השלכות רוחב על האופן שבו ייבחנו רשויות המס ורשות ההשקעות האם מפעל מקדם חדשנות או לא לצורך התרת הוצאות מו"פ וזכאות למענקים מסוגים שונים.

להלן עיקרי התקנות החדשות:

 • מפעל הוא מפעל מקדם חדשנות לעניין "מפעל טכנולוגי מועדף" באם רשות החדשנות אישרה, כי רמת החדשנות של המפעל שווה או גבוהה לרמת החדשנות המקובלת בעולם בתחום הטכנולוגי העיקרי בו עוסק המפעל וזאת על בסיס כל המבחנים הבאים:
 • רמת החדשנות הטכנולוגית המאפיינת את תכניות המחקר והפיתוח, שביצע המפעל לשם פיתוח מוצריו העתידיים בתקופת הבקשה;
 • מידת יישום טכנולוגיות מתקדמות בפעילות ייצורית או מידת יישום טכנולוגיות חדשניות בפעילות המפעל, לרבות מחקר ופיתוח במפעל;
 • מידת החדשנות הטכנולוגית המאפיינת את המוצרים המיוצרים במסגרת הפעילות הייצורית של המפעל, לרבות מחקר ופיתוח במפעל;
 • המידה ואופן השימוש בנכס לא מוחשי מוטב בפעילות המפעל, לרבות מחקר ופיתוח והחדשנות הטכנולוגית הגלומה בנכס זה.
 • על מפעל המעוניין לקבל אישור מאת רשות החדשנות בדבר קיום התנאים כאמור, המעידים על היותו מפעל המקדם חדשנות, להגיש לרשות החדשנות בקשה, עד 90 ימים מתום שנת המס אשר בעדה היא מוגשת, שתכלול את הפרטים הבאים:
 • רקע כללי על המפעל לרבות פעילות המפעל ועובדיו;
 • המודל העסקי לפיו פועל המפעל;
 • מוצרי המפעל והפעילות הייצורית;
 • תכניות המחקר והפיתוח של המפעל;
 • הטכנולוגיות בהן עושה שימוש המפעל והחדשנות הקיימת בו.
 • אישור רשות החדשנות יהיה תקף לשנת המס שלגביה ניתן ולגבי שתי שנות המס שלאחריה, בכפוף לכך, שלא יאוחר מ-45 יום מתום כל שנת מס, המפעל יצהיר בפני רשות החדשנות, שלא חל שינוי מהותי בפעילותו שבעדה קיבל אישור כאמור.

נזכיר, כי במסגרת תיקון מספר 73, לחוק עידוד השקעות הון הוחלט להעניק הטבות במס למי שמתקיימים בו התנאים להיותו "מפעל טכנולוגי מועדף" באמצעות הענקת שיעורי מס מופחתים למפעל תעשייתי המשקיע בתחומים טכנולוגיים. מטרת התיקון היתה לעודד פעילות הקשורה בפיתוח נכסים לא מוחשיים מוטבים בחברות עתירות טכנולוגיה.

כמו כן, בחוק נקבעו תנאים ברורים להגדרת "מפעל טכנולוגי מועדף" ו-"מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד", כך שבנוסף לתנאים שנקבעו בחוק צריכים להתקיים במפעל גם תנאים מסוימים המגדירים אותו ככזה. מפעל כאמור יכול לבקש הכרה כמפעל טכנולוגי מועדף או מפעל טכנולוגי מועדף מיוחד, בתנאי שיקבל אישור כי הוא מפעל המקדם חדשנות.

לצורך כך נקבעו הוראות לעידוד השקעות הון (תנאים המעידים על היות מפעל מקדם חדשנות לצורך הגדרתו כמפעל טכנולוגי מועדף), תשע"ט-2019, המפרטים את התנאים בהם יוכר מפעל כמפעל המקדם חדשנות.

 

 

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,  avim@mbtcpa.co.il

[1] הוראות לעידוד השקעות הון (תנאים המעידים על היות מפעל מקדם חדשנות לצורך הגדרתו כמפעל  טכנולוגי מועדף), תשע"ט-2019.

דילוג לתוכן