PDF להורדה

תמיכה בתכניות הרצה בתחום החקלאות (אגריטק) – אתרי הרצה / קבלני משנה והשקעות במיזמים חקלאיים מתקדמים

שנה: 2021

מספר החוזר: 95.2021


בהמשך לחוזרנו מספר 93/20, אודות פרסומו של קול קורא לתמיכה בתכניות הרצה ("פיילוטים") בתחום החקלאות (אגריטק), ברצוננו להסב את תשומת ליבכם, כי קיימת אפשרות לתאגידים חקלאיים להעמיד את התשתיות שברשותם לטובת אתרי הרצה בתחומי האגריטק או להיות קבלני משנה בתכנית ו/או להשקיע בעצמם בטכנולוגיות חקלאיות מתקדמות.

תאגידים חקלאיים המעוניינים בכך מתבקשים ליצור קשר עם החתומים מטה.

ניתן להגיש את התכנית עד ליום 6 באוקטובר 2021, עד השעה 12:00 בצהריים.

מטרות המסלול

 • תמיכה בתכניות למתקני הרצה של טכנולוגיות חדשניות אצל חקלאי ישראל.
 • בחינת היתכנותן ויישומן של טכנולוגיות חדשניות בקרב לקוחות רלבנטיים לקידום מסחורן בארץ ובחו"ל.
 • היווצרות וצמיחת חברות שלמות ובנות קיימא בתחומי טכנולוגיות החקלאות בישראל, באמצעות קידום פתרונות טכנולוגיים חדשניים.

שיתוף בידע מול אתר הרצה או קבלן משנה

 • ידע חדש שיפותח בתכנית יהיה בבעלות החברה.
 • אין מגבלות על הסכמי ידע שפותח טרם הפעלת התכנית.
 • במידה וקיים הסכם מסחרי לגבי זכויות בידע (קודם או חדש) יהיה צריך להשלימו טרם הפעלת תכנית מאושרת.

קהל היעד

המסלול מיועד עבור תאגידים ישראליים בתחומי טכנולוגיות החקלאות: טכנולוגיות לפיתוח מוצרים מבוססי צמחים ובעלי חיים, המשמשים למזון או לחומרי גלם תעשייתיים, וכן מוצרים לשיפור ולייעול תהליך הגידול של צמחים ובעלי חיים, לרבות שיטות ותשומות.

 

התמיכה המתקבלת

 • תמיכה כספית בשיעור של עד 60% מהוצאות המו"פ המאושרות.
 • חברות הפועלות באזורי פיתוח זכאיות לתוספת תמיכה של 10%.

תנאי המסלול 

 • על מגישת הבקשה להיות חברה רשומה בישראל.
 • על הקניין הרוחני שייווצר בתכנית להיות בבעלות מלאה של החברה.
 • על התוכנית לכלול אתר הרצה בישראל, אצל חקלאי ישראלי, או תתבסס על יכולות, נתונים או מידע הנמצאים ברשותו של החקלאי הישראלי.
 • על המסלול חל חוק המו"פ ותקנותיו.

קריטריונים להערכת בקשה 

 • רמת החדשנות הטכנולוגית ומידת הייחודיות של התכנית.
 • רמת האתגרים במימוש התוכנית.
 • יכולות החברה, ובכללן יכולותיה הניהוליות והיכולת להביא להשלמת התכנית ומימושה העסקי.
 • פוטנציאל הצמיחה העסקי-כלכלי של החברה עקב הצלחת התכנית.
 • התרומה הטכנולוגית והתעסוקתית של התכנית לכלכלה הישראלית.
 • איכות תכנית ההרצה – איכות אתר ההרצה והסינרגיה בין החברה לאתר, התועלת שתצמח לחברה מתכנית ההרצה בהיבטי קרבה לשוק ומסחור.

 

 

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 050-8943334,   galina@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,   avim@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן