PDF להורדה

תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח בחקלאות 2020 – 2021

שנה: 2020

מספר החוזר: 149.2020


ברצוננו לעדכנכם בפרסום טיוטת נוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח בחקלאות לשנים 2020 – 2021.

יודגש, כי הנוהל טרם פורסם בפועל ומובא לידיעתכם לצורך הערכות מראש עבור המעוניינים לבצע השקעות בטכנולוגיות מתקדמות בתחומי החקלאות (הנוהל יתפרסם בכפוף לכך שיועמדו לרשות משרד החקלאות המקורות התקציביים להפעלתו).

תנאי לקבלת תמיכה – המבקש אינו מקבל תמיכה בעבור ההשקעה בטכנולוגיה נשוא הבקשה בדרך אחרת מתקציב המדינה ("כפל תמיכות").

להלן עיקרי הנוהל:

הנוהל מיועד לסייע לחקלאים בענפי הצומח לרכוש טכנולוגיות מתקדמות, לרבות מערכות חומרה או תוכנה, ובלבד שהן טכנולוגיות חדשות, שפותחו בשנתיים האחרונות או שיובאו לישראל בתקופה זו, ועברו את שלב הפיתוח והוכחת התכנות לפעולתן (POC).

טכנולוגיות מתקדמות לפי הנוהל כוללות גם שירותי מידע הכוללים צילומי לוויין מפוענחים, צילום רחפנים (לרבות פיענוח או חיישנים משדרים המשמשים לבקרת השקיה), דישון, ריסוס וצימוח, שפותחו בשנתיים האחרונות או יובאו לישראל בתקופה זו ועברו את שלב הפיתוח והוכחת ההתכנות (אישור מעבר שלב הפיתוח והוכחת ההתכנות יינתן על פי ממצאי צוות בדיקה ייעודי ובהתאם להצהרת החברה המספקת את הטכנולוגיה) והן מוכנות לשיווק מסחרי.

יצוין, כי חברות טכנולוגיות, הרואות עצמן עומדות בתנאי הנוהל בהיבט של חדשנות טכנולוגית, רשאיות לפנות למגדלים רלבנטיים, על מנת שיגישו בקשות לנוהל במטרה לרכוש את הטכנולוגיות שלהם ולסייע למבקשים לפי נוהל זה בהכנת המסמכים הנדרשים בקשר לטכנולוגיה. הבקשה תוגש על ידי היצרן החקלאי ולא על ידי החברה.

הגדרות

"יצרן חקלאי" אחד מאלה:

(א)  יצרן חקלאי כמשמעותו של מונח זה בחוק עידוד השקעות הון בחקלאות, תשמ"א-1982:

(1)  מגדל תוצרת חקלאית;

(2)   בעל מערכות ומתקנים המשמשים, כולם או בעיקרם, לטיפול בתוצרת חקלאית בצורתה הטבעית, לרבות מיון, אריזה, קילוף וקירור;

(ב)  מי שהוא בעל מערכות ומתקנים המשמשים, כולם או בעיקרם, לטיפול בפסולת החקלאית.

"חדש" לעניין טכנולוגיה, שיטות גידול או שימושים לטכנולוגיות, שפיתוחם הסתיים בשנים 2019 או 2020 (על פי ממצאי צוות בדיקה).

 

 

"חדשנות" גידולים חדשים (למעט בעלי חיים), טכנולוגיות חדשות, זנים חדשים, שיטות גידול או עיבוד חדשניות (כולל מיכון לסוגיו ושיטות Post-Harvest) אשר משנות מרכיבים במוצר, בגידול או בתהליכי הייצור או הגידול, כגון איכות המוצר, תקופת הניבה, כמות הניבה, חסכון משמעותי בעלויות הייצור, חסכון משמעותי במים, התייעלות בשימוש בתשומות כולל כוח אדם וימי עבודה ושימושים חדשים במוצרים קיימים או בטכנולוגיות קיימות שיש בהם כדי להביא להתייעלות.

"גידול חדש" – זן צמחי, לרבות חומר ריבוי, שטרם גודל בישראל, ומיועד לגידול מסחרי.

תקציב והשקעה מוכרת 

סכום ההשקעה המוכרת למגדל תיקבע על פי הנמוך מבין שלושת הפרמטרים הבאים:

 • סך הבקשה כפי שהוגשה למנהלת ההשקעות.
 • המלצת צוות הבדיקה על פי מחירי השוק המקובלים למרכיבי הבקשה.
 • בהתאם למחזור העסקי השנתי של המבקש בתחום החקלאי (בענף) הרלבנטי לבקשה, על פי החלוקה הבאה:
 • עד 5 מיליון ש"ח – גובה ההשקעה המוכרת לא יעלה על מיליון וחצי ש"ח.
 • בין 5 מיליון ל-10 מיליון ש"ח – גובה ההשקעה המוכרת לא יעלה על 3 מיליון ש"ח.
 • מעל 10 מיליון ש"ח – גובה ההשקעה המוכרת לא יעלה על 7.5 מיליון ש"ח.

גורמים הזכאים להגיש בקשות תמיכה   

אדם פרטי (ובתנאי שהוא מנהל ספרים כחוק – עוסק מורשה), שותפות רשומה, אגודה שיתופית חקלאית, חברה בע"מ – בתנאי שמוגדרים כ"יצרן חקלאי" ושהקרקע שבה יבוצע העיבוד החקלאי ושביחס אליה מוגשת הבקשה מוחזקת כדין.

פרמטרים לניקוד איכות הבקשה

כל בקשה תיבחן על ידי צוות בדיקה אשר יערוך לגביה חוות דעת ויקבע את הניקוד כמפורט להלן:

 • טכנולוגיה שטרם נמכרה בישראל – עד 5 נקודות.
 • רמת החדשנות הקיימת בפיתוח, האתגר הטכנולוגי, בעלות בקניין הרוחני – בין 10 ל-15 נקודות.
 • תמורה להעלאת התוצר החקלאי בישראל – בין 5 ל-10 נקודות.
 • פוטנציאל הטמעת הטכנולוגיה בחקלאות ישראל – בין 5 ל-10 נקודות.
 • פוטנציאל לייצוא הטכנולוגיה לחו"ל – עד 5 נקודות (טכנולוגיה מיובאת תקבל אפס נקודות).
 • איכות ומהימנות בנוגע לתכנית העסקית:

התכנות של התכנית ואיתנות פיננסית של המבקש – בין 5 ל-10 נקודות.

כדאיות כלכלית של הטכנולוגיה בהתייחס לגידול החקלאי – בין 5 ל-15 נקודות.

בקשה שתקבל ציון הנמוך מ-55 נקודות בכלל הפרמטרים – תידחה על הסף.

 

אחוז המענק

 • אזור המוגדר כעדיפות לאומית %30, אזור אחר %25.
 • לבקשות שקיבלו ציון שנע בין 65 נקודות ל-70 נקודות – יתווסף %15 מענק.
 • לבקשות שקיבלו ציון שנע בין 60 ל-64 נקודות – יתווסף %10 מענק.
 • לבקשות שקיבלו ציון שנע בין 55 ל-59 נקודות – יתווסף %5 מענק.
 • טכנולוגיה שפותחה בישראל והקניין הרוחני נרשם בישראל – %5 נוספים מעבר לאחוזי המענק שחושבו.

 

 

 

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח גלינה גייזרסקי: 050-8943334,   galina@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור: 052-3287049,   avim@mbtcpa.co.il

 

 

חוזרים נוספים בתחום התעשייה וחוקי העידוד ניתן לראות באתרנו

https://britcpa.co.il/hozrim/?hozrim_category=41&hozrim_select_year=&hozrim_select_number=

דילוג לתוכן