PDF להורדה

תכנית מענקים לקידום המחשוב בתעשייה

שנה: 2019

מספר החוזר: 61.2019


ברצוננו לעדכנכם אודות סיוע בהיקף מימון של 50% מסך פרויקט מחשוב ועד לתקרה של 500,000 ש"ח למפעלים, יצרנים ובעלי עסקים, הפועלים בתחומי התעשייה המסורתית או המעורבת – מסורתית, המעוניינים להגדיל את כושר התחרותיות והרווחיות לתכניות קידום המחשוב ו/או הטמעת טכנולוגיות יצור מתקדמות.

תאריך אחרון להגשה – ה-11 באוגוסט 2019.

תנאי סף להשתתפות בתכנית

 • מחזור כספי שנתי של עד 100 מיליון ש"ח.
 • השתייכות לאחד מענפי התעשייה המסווגים בעצמה טכנולוגית מסורתית או עצמה טכנולוגית מעורבת – מסורתית, כהגדרתם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה – "סיווג ענפי התעשייה לפי עצמה טכנולוגית" (בדיקת עמידה בתנאי סף זה תתבצע על בסיס טופס אישור לצורך ניכוי מס, או טופס אישור הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה על סיווג הגורם העסקי).
 • פעילות בשנתיים האחרונות, כולל דוחות כספיים מבוקרים של שנתיים רצופות ובלבד שהדוח האחרון אושר לא יותר משנה לפני מועד הגשת הבקשה.
 • התחייבות כי יישום "תכנית המחשוב" מתבצע בישראל וכן שהניהול והשליטה מתקיימים בישראל.
 • ללא חשבון מוגבל, המצאות בתהליך של כינוס נכסים, פירוק, פשיטת רגל וכיוצא באלו וללא חובות בלתי מוסדרים למשרד הכלכלה והתעשייה ולרשויות המס.

יצוין, כי ההצעות ידורגו בהתאם לאמות המידה המפורטות בנהלי התוכנית. התכנית תסייע במימון הוצאות מוכרות, אשר יש בהן תרומה משמעותית להשגת היעדים, בהתאם לאמות המידה כדלקמן:

 • עלויות רכש של המערכות הממוחשבות במערך הייצור – כולל מערך התמיכה בייצור לרבות שינוע מוצרים וכדומה.
 • עלויות רכש מערכות מחשוב לבקרה ואוטומציה – בתהליכי העבודה ותהליכים תומכים.
 • עלויות קידום החדשנות באמצעות תוכנות מחשוב במערך הניהול, מערך המלאי והספקים.
 • עלויות תוכנות למערך ניהול רכש, אפיון והטמעה של טכנולוגיות חדשות לטכנולוגיה קיימת, כגון מערכת ERP תוכנות רישיונות לשימוש בטכנולוגיה חדשה, רישיונות שימוש במערכות מחשוב SAAS ענן וכדומה, לתקופת התכנית ובלבד שלא היו בשימוש טרם תקופת התכנית.
 • עלויות רכש והטמעה של רכיבי תוכנה לייעול תהליכי עבודה / תפעול / אספקה / מלאי / שינוע / שרשרת אספקה / בקרת איכות וכדומה.
 • עלויות תוכנות למערך ניהול ניתוח והפקת תובנות ממאגרי הידע של הגורם העסקי (כגון: מערכות BI בסיסיות, סטטיסטיות, אנאליטיות).
 • עליות קידום החדשנות במערך המכירות.
 • עלויות רכש תוכנות לטכנולוגיה קיימת, כגון: מערכת CRM, רישיונות לשימוש בטכנולוגיה חדשה, ממשקים לאתר אינטרנט, ממשקים עם ספקים ו/או לקוחות וכדומה (יצוין, כי סעיף זה אינו כולל השתתפות בשיווק מכל סוג לרבות ברשתות חברתיות, פרסום, קידום ממומן, אנשי שיווק ומכירות וכדומה).
 • עלויות הטמעת טכנולוגיות חדשניות – עלויות ייעוץ הכוללות תכנון, הנדסה וליווי הטמעה (זאת בתנאי שלא מדובר בעובדים שכירים של הגוף מקבל התמיכה).
 • עלויות חומרה ורכיבים פיזיים – הכרה של עד 30% בעלויות של מרכיבים פיזיים ורכיבי חומרה הנובעים וקשורים באופן ישיר להשקעות בתוכנה.

 

בדבר פרטים נוספים ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,  avim@mbtcpa.co.il

 

חוזרים נוספים בתחום התעשייה וחוקי העידוד ניתן לראות באתרנו

https://britcpa.co.il/hozrim/?hozrim_category=41&hozrim_select_year=&hozrim_select_number=

דילוג לתוכן