PDF להורדה

תכנית מענקים להעלאת הפריון בתעשייה

שנה: 2020

מספר החוזר: 105.2020


ברצוננו לעדכנכם בהודעת הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה בדבר תוכנית מענקים להעלאת הפריון בתעשייה. התוכנית מיועדת למפעלים שנמצאים באזורי עדיפות ובאזור ירושלים, אשר יבצעו תוכנית השקעות, שיש בה כדי לשפר את מדדי הפריון של הערך המוסף למשרה[1] והערך המוסף לשעה[2] בלפחות 24% לקבלת מענק מלא (ובין 15% ל-24% לקבלת מענק חלקי) במפעל או בקו ייצור מסוים במפעל.

תאריך אחרון להגשת בקשה – 14 באוקטובר 2020.

להלן עיקרי תוכנית המענקים:

  • תוכנית השקעות המזכה במענק

התוכנית תכלול לפחות את שני הרכיבים הבאים:

  1. השקעות הוניות ו/או שדרוג בציוד טכנולוגי של ציוד ומערכות הקשורות לשרשרת האספקה;
  2. השקעות רכות לשיפור המצוינות התפעולית – operating expensesOPEX, לרבות יעדים ליישום.

השקעות הוניות – ציוד ומכונות חדשים, ציוד תעבורה לשימוש בתוך המפעל, התקנת ציוד, מחשבים ותקשורת לרצפת הייצור, ציוד, מכונות ומערכות לצורך התייעלות במשאבים וחומרי גלם או הפחתה במקור.

השקעות רכות – שיפור המצוינות התפעולית, תהליכי ניהול תכנון מדידה ובקרה, שדרוג השבחה והעצמת ההון האנושי, ייעוץ אסטרטגי לפיתוח מוצרים, יעוץ לחדשנות תהליכית, חדשנות במוצרים, חדשנות במודלים עסקיים, חדשנות בחוויית הלקוח, וייעוץ לחדשנות בעיצוב.

  • מי רשאי להגיש את התוכנית

מפעל בישראל, לרבות קו ייצור, שהוא בבעלות תאגיד ומתקיימים בו התנאים הבאים במצטבר:

  • בעל הנהלת חשבונות עצמאית.
  • פעילותו הייצורית מרוכזת באתר מסוים.
  • עיקר פעילותו בשנת המס היא פעילות ייצורית בסדר C – תעשייה על פי הלמ"ס או בסדר E – ענף משנה 3830, מחזור והשבה של חומרים (בענף משנה זה תוכר אך ורק פעילות של עיבוד גרוטאות וחומרי פסולת מתכתיים אל-משניים מתכתיים ליצירת חומרי גלם (מוצרי ביניים מעובדים)).
  • הכנסותיו בישראל, בשנה הקלנדרית שקדמה למועד הגשת הבקשה, לרבות ההכנסות הכלולות בדוחות המאוחדים של החברה האם והחברות הבנות שלה או ממוצע הכנסותיו בישראל כולל הכנסות הקבוצה בישראל, בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים, בשלוש השנים הקלנדריות שקדמו למועד הגשת הבקשה – לא עלו על 400 מיליון ש"ח.
  • עקרונות התוכנית

בעבור מפעל בעל פעילות זעירה

פעילות זעירה – סך ההכנסות בישראל מהפעילות הייצורית, העומדת בבסיס הבקשה, בשנה הקלנדרית שקדמה למועד הגשת הבקשה, או ממוצע ההכנסות בישראל, בשלוש השנים הקלנדריות שקדמו למועד הגשת הבקשה, פחתו מ-10 מיליון ש"ח.

תקרת סך ההשקעה המזכה – 1 מיליון ש"ח.

תקרת ההשקעה המקסימלית להשקעות הוניות – עד 950,000 ש"ח.

סך ההשקעה המינימלית והמקסימלית להשקעות רכות – מ-50,000 ש"ח ועד 200,000 ש"ח.

בעבור מפעל בעל פעילות קטנה

פעילות קטנה – סך ההכנסות בישראל מהפעילות הייצורית, העומדת בבסיס הבקשה, בשנה הקלנדרית שקדמה להגשת הבקשה, או ממוצע ההכנסות בישראל, בשלוש השנים הקלנדריות שקדמו למועד הגשת הבקשה, לא פחתו מ-10 מיליון ש"ח ולא עלו על 75 מיליון ש"ח.

תקרת סך ההשקעה המזכה – 5 מיליון ש"ח.

תקרת ההשקעה המקסימלית להשקעות הוניות – עד 4,750,000 ש"ח.

סך ההשקעה המינימלית והמקסימלית להשקעות רכות – מ-250,000 ש"ח ועד 1,000,000 ש"ח.

בעבור מפעל בעל פעילות בינונית

פעילות בינונית – סך ההכנסות בישראל מהפעילות הייצורית, העומדת בבסיס הבקשה, בשנה הקלנדרית שקדמה למועד הגשת הבקשה, או ממוצע ההכנסות בישראל, בשלוש השנים הקלנדריות שקדמו למועד הגשת הבקשה, לא פחתו מ-75 מיליון ש"ח ולא עלו על 200 מיליון ש"ח.

תקרת סך ההשקעה המזכה – 10 מיליון ש"ח.

תקרת ההשקעה המקסימלית להשקעות הוניות – עד 9,500,000 ש"ח.

סך ההשקעה המינימלית והמקסימלית להשקעות רכות – מ-500,000 ש"ח ועד 2,000,000 ש"ח.

בעבור מפעל בעל פעילות גדולה

פעילות גדולה – סך ההכנסות בישראל מהפעילות הייצורית, העומדת בבסיס הבקשה, בשנה הקלנדרית שקדמה למועד הגשת הבקשה, או ממוצע ההכנסות בישראל, בשלוש השנים הקלנדריות שקדמו למועד הגשת הבקשה. לא פחתו מ-200  מיליון ש"ח ולא עלו על 400 מיליון ש"ח.

תקרת סך ההשקעה המזכה – 15 מיליון ש"ח.

 

תקרת ההשקעה המקסימלית להשקעות הוניות – עד 14,250,000 ש"ח.

סך ההשקעה המינימלית והמקסימלית להשקעות רכות – מ-750,000 ש"ח ועד 3,000,000 ש"ח.

  • תקופת הסיוע

הסיוע עבור יישום "התוכנית להעלאת פריון העבודה" יינתן לתקופה של 36 חודשים ממועד כתב האישור. הוועדה רשאית להאריך תקופה זו, ללא תוספת תקציבית, עד לתקופה של 12 חודשים מנימוקים שיירשמו.

 

 

האמור בחוזר זה נמסר בתמציתיות לצורך העברת מידע ראשוני בלבד.

 

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת, בטלפון 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלמגור, בטלפון 052-3287049,   avim@mbtcpa.co.il

רו"ח גלינה גייזרסקי, בטלפון 050-8943334,   galina@mbtcpa.co.il

 

 

 

חוזרים נוספים בתחום התעשייה וחוקי העידוד ניתן לראות באתרנו

https://britcpa.co.il/hozrim/?hozrim_category=41&hozrim_select_year=&hozrim_select_number=

[1]  ערך מוסף למשרה = עלות שכר + EBITDA, חלקי מספר המשרות במפעל כולו או בקו הייצור.

[2]  ערך מוסף לשעה = עלות שכר + EBITDA, חלקי מספר שעות עבודה במפעל או בקו הייצור.

דילוג לתוכן