PDF להורדה

תכנית מענקים להעלאת הפריון בתעשייה וייצור מתקדם

שנה: 2023

מספר החוזר: 93.2023


ברצוננו לעדכנכם בפרסומה של תכנית מענקים להעלאת הפריון בתעשייה וייצור מתקדם.

תאריך אחרון להגשת הבקשה – 19 באוקטובר 2023.

להלן עיקרי תכנית המענקים:

שיעור הסיוע במסגרת ההוראה

 • עד 30% מסך ההשקעות המזכות (השקעות בציוד ומכונות חדשים, השקעות רכות, תוכנות ייצור, ועוד) יינתן למפעלים הבאים:
 • מפעלים הנמצאים באזורי עדיפות לאומית ובירושלים.
 • עסק מהחברה הערבית.
 • מפעל מיישובי הבדואים בנגב, מפעל מהנגב המזרחי או מפעל מעוטף עזה.
 • עד 20% מסך ההשקעות המזכות (השקעות בציוד ומכונות חדשים, השקעות רכות, תוכנות ייצור, ועוד) – לכל המפעלים בשאר אזורי הארץ.

בתוכנית הסיוע שני מסלולים

 • מסלול 1 – מסלול להעלאת הפריון בתעשייה בשילוב הטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם – הכולל השתתפות בהעלאת הפריון ובכללן השקעות הכוללות הטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדמות.

המסלול מיועד למפעלים שלהם פעילות ייצורית זעירה/קטנה/בינונית ותקרת ההשקעה המזכה בו נקבעת בהתאם לגודל הפעילות ועד 10 מיליון ש"ח, ובמקרה של העתקת מפעל עד 15 מיליון ש"ח.

 • מסלול 2 – מסלול להטמעת טכנולוגיות ייצור מתקדם בתעשייה, הכולל 2 שני תתי מסלולים:
 • תת מסלול זה מיועד לסייע למפעלים שלהם פעילות ייצורית זעירה/קטנה/בינונית ותקרת ההשקעה המזכה היא עד 2 מיליון ש"ח.
 • תת מסלול זה מיועד לסייע למפעלים שלהם פעילות ייצורית זעירה/קטנה/בינונית ותקרת ההשקעה המזכה היא מעל 2 מיליון ש"ח ועד 10 מיליון ש"ח.

הסיוע במסלולים אלו יינתן בהקצאה תחרותית.

מי זכאי להגיש בקשה לסיוע

מפעל תעשייתי – מפעל בישראל, לרבות השקעות בקו ייצור שהוא בבעלות תאגיד, אשר מתקיימים בו התנאים הבאים במצטבר:

 • בעל הנהלת חשבונות עצמאית.
 • פעילותו הייצורית מרוכזת באתר מסוים.
 • עיקר פעילותו בשנת המס היא פעילות ייצורית באחד מענפי התעשייה סדר C על פי הלמ"ס.
 • הכנסותיו בישראל בשנה הקלנדרית, שקדמה למועד הגשת הבקשה, או ממוצע הכנסותיו בישראל, כולל הכנסות הקבוצה בישראל, בהתאם לדוחות הכספיים, בשלוש השנים הקלנדרית, שקדמו למועד הגשת הבקשה, לא עלו על 200 מיליון ש"ח.

 

מסלול 1 – הפעילות הייצורית בגינה ניתן להגיש בקשת סיוע

 • בקשת סיוע למפעל בתאגיד מבקש הסיוע, אך לא ליותר משני מפעלים בתאגיד.
 • בקשה לקוו ייצור במפעל, אך לא ליותר משני קווי יצור במפעל אחד או שני קווי ייצור בשני מפעלים שונים במצטבר.

מסלול 2 – הפעילות הייצורית בגינה ניתן להגיש בקשת סיוע

ניתן להגיש בקשת סיוע על כל אחד מאלה, ובלבד שלכל מפעל/קו/וי ייצור נשוא הבקשה תנוהל הנהלת חשבונות עצמאית נפרדת:

 • בקשת סיוע למפעל אחד בתאגיד.
 • בקשה לקו ייצור אחד במפעל אחד בתאגיד.
 • בקשה ל-2 קווי ייצור במפעל אחד בתאגיד.

היקף מחזור המכירות של הפעילות הייצורית נשואת הבקשה (המפעל התעשייתי או קו הייצור)

 • פעילות זעירה – סך ההכנסות בישראל של הפעילות הייצורית בשנה הקלנדרית, שקדמה למועד הגשת הבקשה, או ממוצע הכנסותיו בישראל בשלוש השנים הקלנדריות, שקדמו למועד הגשת הבקשה – פחתו מ-10 מיליון ש"ח.
 • פעילות קטנה – סך ההכנסות בישראל של הפעילות הייצורית בשנה הקלנדרית, שקדמה להגשת הבקשה, או ממוצע הכנסותיו בישראל בשלוש השנים הקלנדריות, שקדמו למועד הגשת הבקשה – לא פחתו מ-10 מיליון ש"ח ולא עלו על 75 מיליון ש"ח.
 • פעילות בינונית – סך ההכנסות בישראל של הפעילות הייצורית בשנה הקלנדרית, שקדמה למועד הגשת הבקשה, או ממוצע הכנסותיו בישראל בשלוש השנים הקלנדריות, שקדמו למועד הגשת הבקשה – לא פחתו מ-75 מיליון ש"ח ולא עלו על 200 מיליון ש"ח.

מספר העובדים במפעל התעשייתי או בקו הייצור

מסלול ראשי בלבד: בין 5-250 עובדים בתחום הפעילות נשואת הבקשה.

תקופת הסיוע

הסיוע יינתן במהלך תקופת ביצוע ההשקעות של 36 חודשים ממועד כתב האישור.

תקופת הסיוע כולל תקופת דיווח לא תעלה על 44 חודשים ממועד כתב האישור.

במסלול 1 (בלבד) תינתן לחברה אפשרות לאורכה של שנה קלנדרית נוספת לעמידה ביעדי התכנית.

 

 

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות לרו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

 

דילוג לתוכן