PDF להורדה

תכנית לקליטת עובדים נוספים בעלות העסקה גבוהה באזורי עדיפות לאומית

שנה: 2021

מספר החוזר: 57.2021


ברצוננו לעדכנכם, כי הרשות להשקעות ולפיתוח התעשייה והכלכלה, במשרד הכלכלה והתעשייה, פרסמה תכנית לקליטת עובדים נוספים בעלות העסקה גבוהה באזורי עדיפות לאומית וירושלים.

יודגש, כי בהוראה החדשה ישנן הקלות רבות ביחס להוראות קודמות.

תאריך אחרון להגשת בקשה – 30 ביוני 2021.

להלן עיקרי התכנית:

 • תנאי הסף המצטברים לדיון בבקשה לקבלת הסיוע:
 • המבקש הוא תאגיד, אשר נרשם בישראל, ופועל למטרות עסקיות בלבד ולהשאת רווחים ועיקר עיסוקו באחד מהענפים המפורטים בנספח לנוהל.
 • המבקש לא עוסק במתן שירותי כוח אדם של עובדיו לעבודה אצל הזולת (בהתאם להגדרת "קבלן כוח אדם" לפי חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם, תשנ"ו-1996) ואינו תאגיד סטטוטורי.
 • מחזור המכירות הכולל של מבקש הסיוע (כולל של צד קשור), בשנה שקדמה להגשת הבקשה לקבלת הסיוע – 15 מיליון ש"ח ומעלה.
 • מבקש הסיוע אינו בעל חשבון מוגבל ואינו נמצא בהליך של כינוס נכסים או פירוק ואין לו חובות בלתי מוסדרים למשרד הכלכלה והתעשייה.
 • מבקש הסיוע עומד בתנאי הוראת מנכ"ל משרד הכלכלה והתעשייה מס' 4.0 בנושא: "התניית סיוע בקיום אחריות חברתית".
 • באם למבקש יש כתב אישור קודם באותו מיזם, שטרם ניתן בו אישור ביצוע סופי – יהיה זכאי לקבל סיוע על פי הוראה זו אם במועד הגשת הבקשה הוא העסיק לפחות 75% ממספר העובדים שאושר לו באותו כתב אישור קודם.
 • עקרונות התכנית:
 • התכנית מיועדת להקמת / הרחבת / העתקת מיזם ב/ל אזור עדיפות לאומית או בירושלים.
 • סך העובדים החדשים:

בעסק חדש – מינימום העסקה של עובדים 15 עובדים חדשים ומקסימום העסקה של 100 עובדים חדשים.

בהרחבת מיזם – על מבקש הסיוע להעסיק לפחות 15% משרות מלאות של עובדים חדשים וזאת ביחס למשרות הבסיס או לפחות 15 משרות מלאות של עובדים חדשים, לפי הגבוה מבניהם ועד למקסימום של 100 משרות.

המועד הקובע לעניין עובד חדש – 1 בדצמבר 2020.

"משרות הבסיס" – מספר המשרות בנובמבר 2020.

 • תחום עיסוקו של מגיש הבקשה – אחד מהענפים בסדרים: C/ H/ J/ M כמפורט בנוהל.
 • שכר העובדים:

עלות השכר החודשית לעובד חדש לתקופת התכנית תהיה לפי המפורט להלן:

תקרת השכר בגינה יינתן סיוע – 30,000 ש"ח, ברוטו.

 • מגורי העובדים:

בכדי להיות זכאים לסיוע על לפחות 60% מהעובדים החדשים במיזם, להתגורר באזורי עדיפות לאומית או בירושלים. כלל זה יחול גם במקרה של העתקה.

 • תמהיל העובדים – כלל העובדים.
 • משך הסיוע – 24 חודשים.
 • סך הסיוע – סכום הסיוע יינתן בהתאם לשיעורי עלות השכר הממוצעת של העובדים החדשים – בשנה הראשונה 30% ובשנה השנייה 20%.
 • תקופת הקמה – 12 חודשים.

 

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,   eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח אבי אלגור: 052-3287049,   avim@mbtcpa.co.il

 

  

 

חוזרים נוספים בתחום התעשייה וחוקי העידוד ניתן לראות באתרנו

https://britcpa.co.il/hozrim/?hozrim_category=41&hozrim_select_year=&hozrim_select_number=

דילוג לתוכן