PDF להורדה

תכנית כסף חכם – מסלול יצואן מתחיל ומסלול יצואן מנוסה

שנה: 2023

מספר החוזר: 73.2023


ברצוננו לעדכנם, כי משרד הכלכלה והתעשייה פרסם קול קורא לתכנית כסף חכם במסלול ייצואן מתחיל ובמסלול ליצואן מנוסה.

ההרשמה למסלולים תיפתח ב-20 ביולי 2023, למשך חודש ימים בהליך תחרותי.

לתשומת לבכם, בהינתן תקציב מוגבל, החברות ייבחנו על פי ניקודן בוועדה ולא בהכרח כל חברה בעלת ציון עובר תתקבל לתכנית.

התכנית מחולקת לשני מסלולים, בהתאם להיקף ניסיון היצוא של העסק:

מסלול יצואן מתחיל מיועד ליצואנים בעלי היקף מכירות נמוך, שלא ייצאו בעבר או ייצאו בהיקף הנמוך מ-1 מיליון ש"ח, באחת משתי השנים הקלנדריות שקדמו למועד הגשת הבקשה.

מסלול יצואן מנוסה מיועד ליצואנים בעלי היקף מכירות של עד 200 מיליון ש"ח וניסיון קודם בייצוא של לפחות מיליון ש"ח, בכל אחת משתי השנים הקלנדריות שקדמו למועד הגשת הבקשה.

מסלול יצואן מתחיל

המסלול מיועד למבקשי סיוע בעלי היקף ייצוא נמוך, המעוניינים להרחיב את פעילותם או שלא ייצאו בעבר, ומעוניינים לייצא ולשווק מוצרים או שירותים ולחדור לשווקים הבינלאומיים ובכך להשיג גידול משמעותי בהיקף המכירות, תוך התמקדות בפיתוח היכולות השיווקיות בשווקים הבינלאומיים.

שיעור הסיוע שניתן לקבל במסלול זה

במסגרת המסלול ניתן לקבל השתתפות במימון של הוצאות שיווקיות וליווי מקצועי של יועצים. שיעור הסיוע – 50% מההוצאות ועד סכום של 300 אלף ש"ח למשך שנתיים.

הסיוע הכספי יינתן עבור פיתוח מערכי שיווק בשוק היעד. הסיוע כולל: הכנת תכנית שיווקית, ייעוץ והקמת מערכי שיווק והפצה בשוק היעד, יועצים ועובדים בשוק היעד, התמחות בשוק יעד, פרסום ושיווק מקוון, תערוכות והדגמות בשוק, הוצאות נסיעה, ייעוץ משפטי וביטוח סיכוני סחר חוץ וליווי והכוונה של הנספח המסחרי במדינת היעד.

תנאי ההשתתפות בתכנית

 • לפחות 35% מתשומות העסק מבוצעות בישראל.
 • היקף ייצוא שנתי עד 1 מיליון ש"ח, בלפחות אחת משתי השנים הקלנדריות שקדמו למועד הגשת הבקשה.
 • מחזור מכירות, החל מ-500 אלף ש"ח ועד 100 מיליון ש"ח או לחילופין גיוס הון של 2 מיליון ש"ח בשלושת השנים שקדמו למועד הגשת הבקשה.

מסלול יצואן מנוסה

במסגרת המסלול ניתן סיוע דו שנתי לחברות ישראליות המשווקות לחוץ לארץ, במטרה להשיג גידול משמעותי בהיקף המכירות. הסיוע ניתן באמצעות השתתפות במימון ההוצאות השיווקיות וליווי מקצועי של יועצים המתמחים בשוק היעד.

שיעור הסיוע שניתן לקבל במסלול זה

 • השתתפות במימון הוצאות שיווקיות, בשיעור של 30%-50%, ובסכום כולל של עד 500 אלף ש"ח למשך שנתיים.
 • עבור ייצוא לשווקים מועדפים – הודו, סין ויפן – ניתן לקבל סיוע בהוצאות השיווקיות בסכום כולל של עד 500 אלף ש"ח ולמשך שלוש שנים.
 • תמיכה בשיעור של עד 50% לחברות הפונות לשוק יעד חדש.
 • תמיכה בשיעור של 33% לחברות הנוקטות במהלך שיווקי חדש בשוק בו הן כבר פועלות.
 • תמיכה בשיעור של 30% לחברות המגישות בקשה עבור תכנית המשך.
 • חברות המשתייכות לאוכלוסיית המיעוטים זכאיות לתמיכה בשיעור של עד 75%.

הוצאות שיווקיות בגינן ניתן לקבל את הסיוע

הסיוע הכספי יינתן עבור פיתוח מערכי שיווק בשוק היעד ובכללם:

 • הכנת תכנית שיווקית.
 • ייעוץ והקמת מערכי שיווק והפצה בשוק היעד.
 • יועצים ועובדים בשוק היעד.
 • התמחות בשוק היעד.
 • פרסום ושיווק מקוון.
 • תערוכות והדגמות בשוק היעד.
 • הוצאות נסיעה.
 • תקינה, ייעוץ משפטי וביטוח סיכוני סחר חוץ.

כמו כן, יינתן ליווי והכוונה של הנספח המסחרי במדינת היעד.

תנאי ההשתתפות במסלול

 • לפחות 35% מתשומות העסק מבוצעות בישראל.
 • מחזור מכירות עד 200 מיליון ש"ח.
 • היקף ייצוא מינימלי בסך מיליון ש"ח, בכל אחת משתי השנים הקלנדריות הקודמות להגשת הבקשה.

 

 

 

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

רו"ח גלינה גייזרסקי: 050-8943334 galina@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן