PDF להורדה

תכניות מענקים פתוחות להגשה במשרד החקלאות

שנה: 2023

מספר החוזר: 65.2023


ברצוננו לעדכנכם בדבר תכניות מענקים פתוחות במשרד החקלאות.

  1. נוהל תמיכה בהאצת הטמעת טכנולוגיות חדשות בענפי הצומח והחי בחקלאות 2023

מטרת הנוהל: עידוד חברות טכנולוגיות ישראליות חדשות בתחום החקלאות ולצד זאת, מתן הזדמנות לחקלאים הישראלים להטמיע במשקיהם טכנולוגיות חדשות. כמו כן, הנוהל מיועד לסייע לחקלאים לרכוש טכנולוגיות מתקדמות, לרבות מערכות חומרה או תוכנה, ובלבד שהן טכנולוגיות חדשות, שפותחו בשנתיים האחרונות או יובאו לישראל בתקופה זו, ועברו את שלב הפיתוח והוכחת היתכנות מסחרית לפעולתן.

תאריך אחרון להגשה – 31 באוקטובר 2023.

  1. נוהל תמיכה למיכון וטכנולוגיות חדשות, חקלאות מדייקת ומיכון חוסך כוח אדם לשנת 2023

מטרת הנוהל: סיוע באמצעות תמיכה כספית למבקשים לרכוש מיכון, לרבות מיכון התומך בממשקי שימור קרקע, מערכות חומרה או תוכנה, המשתייכות לאחת או יותר מן הקבוצות המפורטות בנוהל. בשנת 2023, החליטה ועדת התמיכות להעלות את אחוזי המענקים, שיעמדו על עד 30%. חקלאים, שיצרפו להצעת המחיר את התו "מיוצר בישראל", יכולים לקבל 5% נוספים למענק. יובהר, כי כלל זה חל רק על בקשות חדשות שיפתחו במערכת לאחר 30 במאי 2023.

תאריך אחרון להגשה – 31 באוקטובר 2023.

  1. נוהל הדור הבא בחקלאות – תמיכה בחקלאים חדשים ובנקלטים חדשים בפריפריה לשנת 2023

מטרת הנוהל: לקדם ולבנות את הדור הבא והחקלאים החדשים ולהצעיר את העוסקים בחקלאות, וכן לטפל במשקים לא מעובדים בכל הארץ. לשם כך, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד האוצר יתמכו בחקלאים חדשים ונקלטים חדשים בפריפריה שיהוו את הדור הבא בחקלאות.

תאריך אחרון להגשה – 31 באוקטובר 2023.

  1. נוהל תמיכה ישירה בפתרון לסילוק גדמי מטעים באמצעות ריסוק לשנת 2023

מטרת הנוהל: תמיכה ישירה במטעים בהם ריסקו את הגדמים ולא העבירו למפחמות. בנוהל זה תינתן תמיכה ישירה לחקלאים המחושבת לפי דונם נטוע שנכרת ותינתן רק למגדלים שביצעו כריתה, וריסוק ולאחר מכן פיזור או הובלת גדמי מטעים לאתר מורשה. התמיכה תינתן לאחר הוכחת ביצוע פעולות הכריתה, הריסוק, הפיזור או השינוע ובתנאי כי כל הפעולות יבוצעו בהתאם להוראות נוהל זה ובכפוף למגבלות המפורטות בו.

תאריך אחרון להגשה – 30 באוקטובר 2023.

  1. נוהל תמיכה לשיפור תשתיות חממות לעגבניות, מלפפונים ופלפל לגידול רציף לאורך השנה לשנת 2023

מטרת הנוהל: סיוע להקמת חממות ברמה טכנולוגית גבוהה הכוללות אמצעי צינון / חימום שיאפשרו גידול שנתי רציף. כמו כן, מוצע מתן תמיכה לשדרוג ובניית בתי אריזה וחדרי קירור ומערכי מיון ואריזה לחקלאים. המימון המוצע לחקלאי מבקש התמיכה, מותנה בהשקעות הכוללות לפחות מחולל פריון אחד, כפי שמפורט בנוהל. שיעור המענק שיוענק במסגרת זו הינו 40%.

תאריך אחרון להגשה – 30 באוקטובר 2023.

  1. נוהל תמיכה בהגדלת הפריון בענף הבקר לבשר במרעה לשנת 2023

מטרת הנוהל: הגברת התחרות בשווקי החלב והבקר לבשר במרעה ולצורך יישום הוראות ההסכמים בנושא תמיכה בענף הבקר לבשר – המרת מכסים בתמיכות ישירות.

תאריך אחרון להגשה – 31 באוקטובר 2023.

  1. נוהל השקעה בשימור קרקע וחקלאות משמרת לשנת 2023

מטרת הנוהל: הענקת סיוע כספי לפעולות שימור קרקע בשטחים חקלאיים ויישום ממשקים משמרי קרקע ומים בשטחי עיבוד חקלאי לשנת 2023, על פי הקולות הקוראים הבאים: עיבוד משמר וחקלאות משמרת, פעולות ואמצעים, תחזוקת מערכות שימור קרקע, תכנון כולל וסקרים. בנוסף, הענקת פרס לחקלאי מוביל בתחום החקלאות המשמרת.

תאריך אחרון להגשה – 27 ביולי 2023.

  1. נוהל תמיכה בשטחים פתוחים באמצעות רעיית בעלי חיים לשנת 2023

מטרת הנוהל: שמירה על שטחים פתוחים. עידוד החזקת השטחים הפתוחים ועיבודם כדי לשמר בהם שווי משקל אקולוגי ראוי, תרומה נופית וחברתית והבטחת המשך עיבודם שטחים אלו על ידי אוכלוסייה חקלאית פעילה. השמירה על השטחים הפתוחים נעשית באמצעות מניעת שריפות, מניעת הוברת הקרקע, צמצום אוכלוסיית הזאבים, ומניעת השתלטות גורמים בלתי מורשים על שטחים אלה.

תאריך אחרון להגשה – 31 באוגוסט 2023.

 

 

 

לעזרה בהגשת בקשות ומידע נוסף ניתן לפנות ל:

רו"ח גלינה גייזרסקי 050-8943334 galina@mbtcpa.co.il

רו"ח (משפטן) אייל לבנת: 052-3632125,  eyal@mbtcpa.co.il

דילוג לתוכן