PDF להורדה

תיקוני חקיקה מוצעים בנושאי מיסוי במסגרת חוק ההסדרים

שנה: 2021

מספר החוזר: 92.2021


ברצוננו לעדכנכם, כי משרד האוצר פרסם את טיוטת חוק ההסדרים לשנים 2021-2022, הכוללת הצעות לשינויים מהותיים בדיני המס.

להלן תזכירי החוק שפורסמו בנושאי מיסוי, כפי שצפויים לעלות על סדר יומה של ועדת השרים המיוחדת לעניין התכנית הכלכלית לשנים 2021-2022, לאחר המועד האחרון למתן הערות הציבור:

  • תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מיסוי שותפויות), תשפ"א-2021

להרחבה ראו חוזרנו מספר 88/21.

  • תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקון פקודת מס הכנסה) – העמקת גביית המסים והגברת האכיפה

במטרה להילחם בהון השחור, להעמיק את גביית המס, לצמצם העלמת הכנסות בידי מעלימי מס ולייעל את עבודת הביקורת – מוצע לחייב בדיווח גופים פיננסיים וסולקים, במתכונת חצי שנתית, כך שנתונים על פעילות לקוחותיהם בחשבונות העסקיים המנוהלים אצלם ידווחו באופן שוטף לרשות המסים.

בנוסף, מוצע להסמיך את מנהל רשות המסים להעביר לגוף פיננסי ולסולק, דרישת מידע פרטנית לגבי קבוצת לקוחות בעלי מאפיינים משותפים, שתתבסס על סממנים של החשבונות או של הלקוחות חברי הקבוצה, היוצרים חשד שלקוחות בקבוצה הפרו הוראה מהוראות חוקי המס באופן שמביא לאבדן מס בהיקף משמעותי.

במקביל מוצעים מנגנונים שונים לשמירה על פרטיות המדווחים ולשמירה על המידע.

  • תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקון פקודת מס הכנסה, חוק מס ערך מוסף וחוק מיסוי מקרקעין) חובת תשלום מס עם קבלת שומה סופית

מוצע, כי הגשת ערעור מס לבית המשפט, לא תדחה את חובת תשלום המס בו חייב הנישום, על פי החלטת רשות המסים בהשגה, אלא שעם הגשת ערעור המס לבית המשפט, ישלם הנישום 30% מסכום המס השנוי במחלוקת שנקבע בהחלטה, זאת מבלי לחכות לפסיקת בית המשפט המחוזי בעניין (כפי שנהוג כיום).

יובהר, כי נישומים שבכל אחת משנות המס שבמחלוקת, מחזור הכנסותיהם נמוך מ-20 מיליון ש"ח או שסכום המס השנוי במחלוקת נמוך מ-20 מיליון ש"ח – יוחרגו מחובה זו.

  • תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקון חוק מס ערך מוסף) העברת חובות לתשלום מס ערך מוסף ביבוא שירותים דיגיטאליים

החוק המוצע נועד לאפשר גבייה יעילה של המס החל בשל רכישת מוצרים ושירותים אלקטרונים, שרותי תקשורת ושידורי רדיו וטלוויזיה מספקים בינלאומיים אשר מושבם אינו בישראל.

כיום, תשלום המע"מ בשל קבלת שירותים מאת תושב חוץ, אשר אינו חייב ברישום לפי סעיף 60 לחוק מס ערך מוסף, חל על מקבל השירות – בין אם מקבל השירות מסווג כחייב במס ובין אם מדובר באדם פרטי.

היות שקיים קושי רב בגביית מס ערך מוסף מאנשים פרטיים (להבדיל מבתי עסק) – מוצע לחייב חברות בינלאומיות, המספקות שירותים אלה, ברישום בישראל ובתשלום מע"מ למדינה.

 

תזכירי החוק המלאים מפורסמים באתר החקיקה הממשלתי של משרד המשפטים: https://www.tazkirim.gov.il/s/?language=iw

תזכירי חוק ההתייעלות הכלכלית פתוחים להערות הציבור עד ה-10 באוגוסט 2021.

 

 

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002153,  zohark@britcpa.co.il

דילוג לתוכן