PDF להורדה

תיקוני חקיקה מוצעים בחוק לעידוד השקעות הון ובפקודת מס הכנסה

שנה: 2021

מספר החוזר: 94.2021


בהמשך לחוזרנו מספר 92/21, ברצוננו לעדכנכם, כי משרד האוצר פרסם הצעות לתיקוני חקיקה נוספים, במסגרת חוק ההסדרים, בחוק לעידוד השקעות הון ובפקודת מס הכנסה.

להלן תזכירי החוק שפורסמו, כפי שצפויים לעלות על סדר יומה של ועדת השרים המיוחדת לעניין התכנית הכלכלית לשנים 2022-2021, לאחר המועד האחרון למתן הערות הציבור:

תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקון חוק לעידוד השקעות הון) – מיסוי הכנסות צבורות

נזכיר, כי החוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959 (להלן "החוק"), קובע בסעיף 47 את שיעורי המס החלים על חברה בעלת מפעל מאושר. סעיף 47(א)(5) לחוק קובע תקופת פטור של שנתיים מתשלום מס חברות, לחברה בעלת מפעל מאושר באזור פיתוח א', בהתאם לתנאי הסעיף. סעיף 47(א1) לחוק קובע תקופת פטור דומה ממס חברות חל לגבי חברת משקיעי חוץ, שהינה בעלת מפעל מאושר באזור פיתוח א'. עם זאת, סעיף 47(א2) לחוק קובע, כי אם חולק דיבידנד מתוך הכנסה של מפעל, שהושגה בתקופה שבה היתה החברה פטורה ממס חברות לפי סעיפים 47(א)(5) או 47(א1), החברה תהיה חייבת, בשנת המס שבה חולק הדיבידנד, במס חברות על סכום הדיבידנד המחולק, בשיעור מס החברות שהיתה חייבת בו אילולא היתה פטורה ממס חברות בשנה בה הופקה ההכנסה.

כמו כן, סעיף 51א לחוק קובע את שיעורי המס החלים על חברה בעלת מפעל מוטב. תקופות הפטור מתשלום מס חברות, הינן בהתאם לאזור הפיתוח שבו נמצא המפעל (בין שנתיים לעשר שנים). עם זאת, סעיף 51ב לחוק קובע, כי בעת חלוקת דיבידנד מתוך הכנסה של מפעל, שהושגה בתקופה שבה היתה החברה פטורה ממס לפי סעיף 51א(א), החברה תהיה חייבת, בשנת המס שבה חולק הדיבידנד, במס חברות על סכום הדיבידנד המחולק, בשיעור מס החברות שהיתה חייבת בו לפי הוראות סעיף 47, אילולא היתה פטורה ממס חברות בשנה בה הופקה ההכנסה.

עקב האמור לעיל, במשך שנים רבות נמנעו חברות מלחלק דיבידנד ולהתחייב במס על ההכנסות הפטורות. על רקע זה נחקק תיקון מספר 69 לחוק, שהעניק שיעור מס מוטב לחברה המחלקת רווחים פטורים, למשך שנה, בהתאם ליחס החלוקה, המגיע לעד 40% ממס החברות שהיתה אמורה החברה להתחייב בו ללא ההטבה החדשה, אך לא פחות מ-6%.

כעת, על מנת להגדיל את הכנסות המדינה ממסים על הכנסות צבורות, מוצע לקבוע מתווה הטבות דומה לזה שנקבע בתיקון 69, למשך שנה, ובכפוף לתנאים שנקבעו בו, לרבות התנאי לפיו חברה שבחרה לשלם מס חברות על הכנסה צבורה נבחרת, תשקיע במפעל תעשייתי סכומים, בתקופה של חמש שנים, לשם רכישת נכסים יצרניים (למעט בניינים), השקעה במחקר ופיתוח בישראל, או תשלום שכר עבודה לעובדים חדשים שנוספו למפעל, ביחס למספר העובדים שהועסקו במפעל בתום שנת המס 2021.

בנוסף, מוצע לבטל את הוראות סעיף 74(ד)(4)(ב) לחוק שאפשר לחברות לחלק רווחים אשר לא מיוחסים להכנסות פטורות. סעיף זה הביא למחלוקות רבות בין פקידי השומה לחברות אודות ייחוס מקור לחלוקת רווחים. ביטול הסעיף יחול על כל חלוקה שתתבצע החל מתום הוראת השעה, הן לגבי הכנסות פטורות היסטוריות והן לגבי הכנסות פטורות עתידיות.

עוד מוצע להבהיר, כי לא יינתנו ניכויים, זיכויים, קיזוזים או פטורים כלשהם כנגד המס המשולם על הכנסות פטורות במסגרת הוראת השעה.

תזכיר חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקון פקודת מס הכנסה) – מסים (חלק ב')

במטרה לצמצם את היקף ההון השחור בישראל, להביא לגילוי נכסים והכנסות לא מדווחות ולשפר את איכות הביקורת של רשות המסים, מוצע לקבוע חובת דיווח שנתית, לפי סעיף 131 לפקודת מס הכנסה, לגבי מי שהוא או ילדו שגילו אינו עולה על 18, החזיק, ביום אחד או יותר בשנת המס, "נכס פיננסי דיגיטלי" בשווי של 200,000 ש"ח לפחות.

"נכס פיננסי דיגיטלי"- יחידת ערך דיגיטלית שניתן לסחור בה או להעבירה באופן דיגיטלי ולהשתמש בה, בין היתר, כאמצעי חליפין או להשקעה, או כזכות לבעלות, השתתפות, רווח או שימוש במיזם מסוים (נכסים אלה מכונים גם "מטבעות וירטואליים").

תזכירי החוק המלאים מפורסמים באתר החקיקה הממשלתי של משרד המשפטים: https://www.tazkirim.gov.il/s/?language=iw

תזכירי חוק ההתייעלות הכלכלית פתוחים להערות הציבור עד ה-16 באוגוסט 2021.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002153,  zohark@britcpa.co.il

דילוג לתוכן