PDF להורדה

תיקוני דוחות ניכויים בעקבות פסיקת ביהמ"ש העליון בעניין חישוב שווי שימוש ברכב – הקלה בקנסות לאור משבר הקורונה

שנה: 2020

מספר החוזר: 92.2020


ברצוננו לעדכנכם, בדבר הודעת רשות המסים, לנוכח פסיקת בית המשפט העליון בעניין חישוב שווי שימוש ברכב (חכם את אור זך נ' פקיד השומה)[1], כי על חברות שנקטו בגישה שונה מהנוסחה בתקנות[2] להגיש דוחות מתקנים לשווי שנזקף, על מנת שלא יוטלו עליהן קנסות פיגורים.

נזכיר, כי בפסיקה זו נבחן שימוש בתוכנות לניהול יומן רכב, ונקבע כי לא ניתן לסטות מהוראות מס הכנסה (שווי שימוש ברכב), תשמ"ז-1987, המורות על נוסחה קבועה לחישוב שווי השימוש ברכב שהועמד לרשותו של העובד.

עוד צוין בהודעה, כי לאור משבר הקורונה, למנכים אשר יגישו עד לתאריך 30 בספטמבר 2020, את כלל דוחות הניכויים המתקנים (כמפורט בהנחיה), הכוללים זקיפת שווי שימוש בהתאם לתקנות שווי שימוש ברכב בגין כל הרכבים שהעמידו לעובדים ויעבירו את המס המתחייב מהדוחות הנוספים/מחליפים כאמור במלואם (לרבות הפרשי הצמדה וריבית על פי הוראות פקודת מס הכנסה) במעמד הגשתם – יבוטלו קנסות פיגורים לפי חוק המסים (קנס פיגורים), תשמ"א- 1980.

יובהר, כי הקלה זו תינתן רק למנכים אשר טרם החל בעניינם הליך שומתי עד לפרסום הנחיה זו  (2 ביולי 2020).

בהודעת רשות המיסם קיימות הנחיות מפורטות לתיקון דיווחי המנכים.

לקישור להודעה – לחצו כאן

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח יוסי שלם, בטלפון: 03-6382845

yosys@mbtcpa.co.il

[1]  ראו חוזרנו 68/19.

[2]  תקנות מס הכנסה (שווי שימוש ברכב), תשמ"ז-1987.

דילוג לתוכן