PDF להורדה

תיקון לתקנות העמותות (אגרות)

שנה: 2019

מספר החוזר: 81.2019


ברצוננו לעדכנכם, כי החל מ-1 בינואר 2020, ייכנס לתוקף תיקון לתקנות העמותות (אגרות)[1].

להלן עיקרי התיקון:

  • ביטול ה"פטור" – התיקון מבטל את ה"פטור" שהיה נהוג עד כה לעמותות, שתקציבן השנתי אינו עולה על 300,000 ש"ח ושאינן מעסיקות עובדים[2].
  • הפחתת סכומי האגרה השנתית – עמותה, בשנתיים הראשונות לאחר שנת התאגדותה או עמותה שמחזור ההכנסות השנתי, שעליו דיווחה בדוח המילולי שהגישה לרשם לשנת 2018, אינו עולה על 300,000 ש"ח – תשלם אגרה שנתית בסך 150 ש"ח.
  • תשלום מופחת – עמותה, שמחזור ההכנסות השנתי שלה עולה על 300,000 ש"ח אשר תשלם את האגרה השנתית עד 31 במרץ 2020 – תשלם סכום מופחת. לאחר המועד האמור תידרש העמותה לשלם תעריף מלא (סכומי אגרה מעודכנים יפורסמו בינואר 2020).

חשוב! עמותה, שלא הגישה את הדוח המילולי לשנת 2018 באופן מקוון כנדרש בדין, הכולל פירוט מחזור הכנסות שנתי של העמותה, לא תוכל ליהנות מהתעריף המיוחד לעמותות בעלות מחזור של עד 300,000 ש"ח. תעריף האגרה לשנת 2020 ייקבע לפי המידע שיימצא במערכת רשם העמותות ביום 31 בדצמבר 2019.

נזכיר, כי שוברי תשלום האגרה אינם נשלחים יותר בדואר.

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח אסנת כהן, בטלפון: 03-6382800

osnat@britcpa.co.il

[1]  תקנות העמותות (אגרות), תשנ"ח-1998.

[2]  ראו חוזרנו 21/19.

דילוג לתוכן