PDF להורדה

תזכיר חוק לביטול היטל עובדים זרים לכלל הענפים במשק

שנה: 2021

מספר החוזר: 109.2021


ברצוננו לעדכנכם בפרסומו של תזכיר חוק לביטול ההיטל החל על מעסיקים בגין העסקת עובדים זרים, בכל תחומי ההעסקה, החל מיום 1 בינואר 2022.

נזכיר, כי על פי הוראות פרק י' לחוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004), תשס"ג-2003, מעסיק של עובד זר חייב לשלם היטל בשיעור של 15-20 אחוזים, בהתאם לענף בו מועסק העובד, על בסיס השכר המדווח המשולם לעובדים, כאשר חל איסור על המעסיק לנכות את ההיטל משכרו של העובד. החוק אינו חל על עובדים זרים בתחום הסיעוד, ספורטאים זרים ועוד.

נציין, כי החל משנת 2016 חל היטל בשיעור אפס בענף החקלאות, במסגרת הוראות שעה[1].

 

 

 

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרו"ח )עו"ד) תמר נודל שטרן: 03-7180106, tamar@britcpa.co.il

[1]   ראו חוזרנו 14/21.

דילוג לתוכן