PDF להורדה

תזכיר חוק הכולל שינוי מהותי בכללי המיסוי החלים על אגודות שיתופיות

שנה: 2021

מספר החוזר: 85.2021


ברצוננו לעדכנכם, כי פורסם תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה[1], הכולל מספר שינויים מהותיים ביותר בנוגע לכל הקשור עם מיסוי אגודות שיתופיות.

להלן הערותינו להצעה לתיקון החוק בתמציתיות:

התיקון המוצע קובע כי במיסוי אגודה שיתופית על פי סעיף 62, ייחשבו חברי האגודה כשותפים מוגבלים, כלומר כשותפים פסיביים, שאינם מעורבים כלל בניהול העסקים ושנהנים בעצם מתשואה להון שהשקיעו.

תיקון חקיקה זה עומד בניגוד מוחלט למציאות העובדתית וצפוי לפגוע קשות מבחינה כלכלית בהתיישבות החקלאית בישראל – קיבוצים ומושבים כאחד – שרובה כידוע מצויה באזורי הפריפריה. לדוגמה, אם יתקבל התיקון המוצע, חקלאי ברפת משותפת בעוטף עזה עלול למצוא את עצמו חייב במס מבלי שהוא יכול לקבל זיכויים המגיעים לו בגין הנחות אזור.

כמו כן, ענפי הפעילות הכלכלית של הקיבוצים והמושבים מבוססים על עבודה עצמית וניהול בידי החברים, מעמדם של החברים נקבע מתוקף חוק האגודות השיתופיות ותקנותיו, אשר בין היתר מחייבים את החברים במעורבות פעילה בפעילות העסקית ובערבות הדדית בין בינם לבין עצמם.

בנוסף לכך, התיקון מבטל את יכולת הבחירה לאגודה שיתופית חקלאית מכוח סעיף 62 לפקודה באיזה מסלול מיסויי לבחור – כיום אגודה שיתופית חקלאית יכולה לבחור לשלם מס במיסוי דו שלבי כחברה או במיסוי חד שלבי כשותפות. ביטול חופש הבחירה יגרום לקושי מנהלי, בעיקר במשק המושבי בו במספר רב של אגודות ישנם עשרות חברים.

מהלך שכזה צריך שייעשה תוך הידברות ולימוד כל ההיבטים הרלבנטיים, תוך העמדת מענה ראוי לתוצאות ההסדר שייקבע, וכמובן – תוך מתן במה ומשקל ראויים לעמדות הגופים המקצועיים השונים ובראשם רשם האגודות השיתופיות – הרגולטור האחראי על פי דין לאגודות השיתופיות ופעילותם.

אנו פועלים בשיתוף עם התנועה הקיבוצית על מנת  לבלום הצעת חוק זו.

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002153, zohark@britcpa.co.il

[1] תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מיסוי שותפויות), תשפ"א-2021.

דילוג לתוכן