PDF להורדה

תזכיר חוק הכולל שינוי מהותי בכללי המיסוי החלים על אגודות שיתופיות ושותפויות – עדכון

שנה: 2021

מספר החוזר: 88.2021


ברצוננו לעדכנכם, כי אתמול (28/7) ערכנו פגישה משותפת עם מזכירי התנועה ויועצינו המשפטיים, ממשרד ליפא מאיר ושות' עורכי דין, יחד עם בכירים ברשות המסים וצוות המשפטנים שניסח את התיקון לחוק. לדבריהם, לא היה בכוונתם לשנות את מעמד הקיבוצים, המושבים ותאגידיהם בכל הקשור לסוגיית היגיעה האישית, אשר תמשיך ותיבחן לפי מבחני המס המקובלים בפקודת מס הכנסה ובפסיקה (כפי שגם הוסכם בחקיקת מיסוי הקיבוצים משנת 2016). בישיבה הדגמנו את תוצאת נוסח התיקון המוצע לחוק על סיווג ההכנסה כהכנסה שלא מיגיעה אישית גם במקרים שישנה יגיעה אישית – וכתוצאה מכך הם הבטיחו לשנות בדרך שתחזיר את המצב לקדמותו.

נזכיר, כי לאחרונה פורסם תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה[1], הכולל מספר שינויים מהותיים ביותר בנוגע לכל הקשור עם מיסוי אגודות שיתופיות ושותפויות.

להלן הערותינו להצעה לתיקון החוק בתמציתיות:

  • התיקון המוצע קובע כי במיסוי אגודה שיתופית על פי סעיף 62, ייחשבו חברי האגודה כשותפים מוגבלים, כלומר כשותפים פסיביים, שאינם מעורבים כלל בניהול העסקים ושנהנים בעצם מתשואה להון שהשקיעו. תיקון חקיקה זה עומד במקרים רבים בניגוד למציאות העובדתית וצפוי לפגוע קשות מבחינה כלכלית בהתיישבות החקלאית בישראל – קיבוצים ומושבים כאחד – שחלק לא מבוטל בה נמצא כידוע באזורי הפריפריה. לדוגמה, אם יתקבל התיקון המוצע, חקלאי ברפת משותפת בעוטף עזה עלול למצוא את עצמו חייב במס מבלי שהוא יכול לקבל זיכויים המגיעים לו בגין הנחות אזור ומדרגות מס של יגיעה אישית.
  • כמו כן, ענפי הפעילות הכלכלית של הקיבוצים והמושבים מבוססים על עבודה עצמית וניהול בידי החברים ומעמד החברים נקבע מתוקף חוק האגודות השיתופיות ותקנותיו, אשר בין היתר מחייבים את החברים במעורבות פעילה בפעילות העסקית ובערבות הדדית בינם לבין עצמם.
  • בנוסף לכך, התיקון מבטל את יכולת הבחירה לאגודה שיתופית חקלאית מכוח סעיף 62 לפקודה באיזה מסלול מיסויי לבחור – כיום אגודה שיתופית חקלאית יכולה לבחור לשלם מס במיסוי דו שלבי כחברה או במיסוי חד שלבי כשותפות. ביטול חופש הבחירה יגרום לקושי מנהלי, בעיקר במשק המושבי בו במספר רב של אגודות ישנם עשרות חברים.

 

כאמור, אנו פועלים בשיתוף עם התנועה הקיבוצית לטיפול בהצעת חוק זו. נמשיך לעדכנכם.

 

 

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002153, zohark@britcpa.co.il

[1] תזכיר חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מיסוי שותפויות), תשפ"א-2021.

דילוג לתוכן