PDF להורדה

תזכיר חוק – הארכת הטבת המס לתושבי יישובי עוטף עזה

שנה: 2021

מספר החוזר: 110.2021


ברצוננו לעדכנכם, בדבר פרסום תזכיר חוק לפיו הטבת המס לתושבי יישובי עוטף עזה תוארך בארבע שנים נוספות[1].

סעיף 11(ב1) לפקודת מס הכנסה קובע בהוראת שעה, כי מי שהיה במשך כל שנת המס תושב אזור "קו עימות דרומי", זכאי באותה שנה לזיכוי ממס בשיעור של 20% מהכנסתו החייבת מיגיעה אישית עד לתקרת הכנסה של 241,080 ש"ח.

"קו עימות דרומי" כולל, לעניין זה, את היישובים אשר בתיהם, כולם או חלקם, שוכנים עד 7 קילומטרים מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה וכן יישובים ואזורים נוספים, אשר שר האוצר קבע, שמתקיימים בהם אותם השיקולים הביטחוניים שמתקיימים ביישובים, אשר בתיהם שוכנים עד 7 קילומטרים מגדר המערכת המקיפה את רצועת עזה.

הוראת השעה הוארכה לאחרונה בשנת 2017 והיא צפויה לפקוע בתום שנת 2021. בתזכיר מוצע להאריכה עד שנת 2025.

יובהר, כי תזכיר חוק טעון אישור הכנסת.

 

   

בדבר שאלות נוספות ניתן לפנות לרו"ח זוהר קומה: 04-6002153,  zohark@britcpa.co.il

[1]  תזכיר חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה)(תיקון), תשפ"ב-2021.

דילוג לתוכן